Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Adventní sborový dopis 2019

ADVENTNÍ DOPIS

ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V CHOMUTOVĚ

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy

‚opásáni kolem beder pravdou,

obrněni pancířem spravedlnosti,

obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘

a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

(Ef 6, 10-20)

Adventní období nám připomíná, že se po celý život připravujeme na příchod Boží; na příchod Světla vycházejícího uprostřed temnot. Povahu těchto celoživotních příprav přibližuje třeba klasický adventní verš z epištoly Římanům (13, 12): „Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.“

Verše, které jsem vybral z epištoly Efezským, ještě blíž objasňují, že k životu víry patří i zápas: Duchovní boj světla s mocnostmi temnoty. Této válce se v podstatě nemůžeme vyhnout. Nestačí složit ruce v klín s pocitem, že jako věřící jsme spaseni. Naopak, ocitli jsme se v prvních frontových liniích bitvy, jejíž vývoj je důležitý i pro ostatní. A tak se za symbolikou zrození Světla Vánoc odehrává bouřlivější drama, než které běžně dohlédneme za výlohami obchodů

Apoštol píše, že vedeme boj „proti nadzemským duchům zla“. V jazyce jeho doby zněly ty pojmy samozřejměji. My už o ďáblu a démonech neuvažujeme tak přímočaře – máme spíš sklony takové entity zařadit do panoptika čertů vystupujících v dětských pohádkách. Avšak reálné zlo utržené ze řetězu nelze podcenit; žije si vlastním životem a manipuluje inteligentně. Nemusí přitom jít zdaleka jen o nápadné projevy posedlého jednotlivce – zlo může naopak silně ovládat i rodiny, skupiny, společnosti či národy, jež vypadají na pohled spořádaně. Působí napříč vztahy. Působí také v církvi. Říkáte si možná, že tyto postřehy nenavozují vánoční atmosféru, aleNovorozenému Ježíšovi ihned král Herodes usiloval o život (a rozpoutal kvůli tomu masakr, o kterém se raději nerozepisuji), tato skutečnost neodmyslitelně patří k původní vánoční atmosféře…

Se skutečností zla je navíc spojená ještě jedna komplikacejak píše Miroslav Volf (teolog chorvatského původu, který zpracovává zkušenost s válkou v Jugoslávii): „Zlo často proniká do samotné naší duše a ovládá nás právě z té hradby, kterou jsme si proti němu sami vystavěli.“ Proto sám Ježíš duchapřítomně říká: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“. Proto též autor epištoly Efezským píše: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ A frontová linie takového boje vede napříč každým z nás…

Proto na takový boj nestačí naše vlastní síly. Proto svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ Mimoto v dopise Efezským čteme víc o té „zbroji světla“, o Boží zbroji, která nám pomůže zvítězit. Ale vidíme, že spíš než o útočné zbraně jde o nástroje zázračně sebeobrany: pás pravdy, pancíř spravedlnosti, obuv vhodná k pohotové službě evangeliu pokoje, štít víry, přilba spasení… Najednou to zní přece jen až poklidně mírumilovně, kdyby ten zápas nemusel být tak zapálený, tak vážný… Jediná „útočná“ zbraň je „meč Ducha, jímž je slovo Boží“. Leč i s tímto prostředkem může chrabrý šerm Ducha působit velmi pokojně, jak je naznačeno rovněž v epištole Efezským (4, 29): Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“ Navíc nejde jen o to, abychom šermovali jednotlivými slovíčky, ale aby celé naše životy odrážely pohyb Božího slova, odzbrojujícího i v tichosti.

A co ke společnému bitevnímu tažení víry ještě neodmyslitelně patří: „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.“ K těmto apoštolovým slovům se ze srdce připojuji a také prosím: Modlete se za sebe navzájem i za mne.

Filip Němeček

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE SBORU:

V neděli od 10:00 bohoslužby

(v Klášterci nad Ohří jsou bohoslužby od 13:30, někdy mohou být v Okounově, někdy nejsou. V případě zájmu lze kontaktovat Filipa Němečka s prosbou o upřesnění.)

V pondělí od 8:00 modlitební ztišení a meditace nad Biblí

(První pondělí v měsíci se rovněž účastníme ekumenických modlitebních setkání od 18:00; střídavě u nás i v jiných církevních společenstvích v Chomutově a v Jirkově.)

V úterý od 16:00 – starší školní děti: příprava ke konfirmaci

(Do Vánočního punče však probíhají zkoušky vánoční divadelní hry v úterý od 17:15.)

Ve středu od 17:00 (počínaje pozdějším jarním obdobím od 18:00) mladší školní děti

Ve středu jednou za 3 týdny (nejblíže 4. 12.) od 17:00 Kruh žen (setkání žen a společné vyšívání, vyrábění apod. Další termíny budou postupně uveřejněny ve sborovém programu.)

Ve čtvrtek od 16:00 biblická hodina

(V Klášterci nad Ohří lze biblické hodiny uspořádat v termínech dle vzájemné domluvy.)

Vždy druhý pátek v měsíci (nejblíže 13. 12.) od 18:00 setkání Rozpravy o životě s vírou

(Mimoto duchovně provázíme zájemce v Klubu Esprit, což je terapeutické komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním, a v azylových domech Armády spásy v Jirkově.

V Klubu Esprit probíhá duchovní setkání vždy ve středu od 13:00, zájemci mohou kontaktovat Filipa Němečka.)

ZVLÁŠTNÍ PROGRAM V ADVENTNÍM A VÁNOČNÍM OBDOBÍ:

V neděli 1. 12. od 10:00 adventní bohoslužba rodinná (dobře přístupná i pro děti)

V sobotu 7. 12. by měla proběhnout mimořádná delší zkouška vánočního divadla, upřesní Mladana Hezoučká či Zdeněk Turek

21. prosince proběhne od 17:00 Vánoční punč (sborové divadlo, cukroví, punč…)

V Chomutově počítáme s bohoslužbou čtvrtou adventní neděli 22. prosince od 10:00, s bohoslužebným setkáním v úterý 24. prosince od 22:00 a s bohoslužbou na Boží hod Vánoční ve středu 25. prosince od 10:00. (V Klášterci nad Ohří dle pozdější domluvy.)

Předběžně opět počítáme i se sborovým Silvestrem.

Můžete také sledovat sborový web i s aktuálním programem: www.cce-chomutov.cz

a sborový facebook: https://www.facebook.com/CCEChomutov/

Comments are closed.