Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE

Pod odkazem https://www.ustredicce.cz/clanek/6525-Usneseni-2-zasedani-35-synodu-CCE/index.htm si můžete přečíst znění zpráv a usnesení z posledního synodu.

Doporučeníhodné k pročtení jsou například zprávy synodní rady. Zajímavé podněty může skýtat i přehled průběžného plnění Strategického plánu naší církve.

Vzhledem k následujícímu období stojí za pozornost například průzkumná volba do budoucí nové synodní rady. (Definitivní volba bude po provedení průzkumných voleb v jednotlivých seniorátech uskutečněna příští rok na následujícím synodu.)

Zkušenost s aktuálním krizovým stavem zavdala podnět k přípravě návrhu na změnu církevních řádů, která v případě mimořádných událostí umožní nahradit jedno ze zasedání synodu svoláním orgánu, na který přejdou všechny pravomoci synodu s výjimkou volby členů synodní rady. Podobné změny je třeba navrhnout i v situaci, kdy není možné svolat konventy nebo sborová shromáždění.

Některá rozhodnutí vyplývají ze situace postupující finanční odluky církve od státu, která přináší také nevyhnutelné zvyšování finančních odvodů za jednotlivé sbory. (Přehled plánovaného zvýšení pro příští léta najdete v materiálech uveden rovněž.) Posilován je důraz na finanční spoluodpovědnost aktivních členů sborů. Vyplývá z toho změněná formulace pravidel pro evidenci členů s hlasovným právem: Do seznamu členů s hlasovným právem budou zapsáni všichni členové sboru „starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár.“ Staršovstvo na začátku každého roku seznam překontroluje. (A ještě do šesti dnů před sborovým shromážděním může vznést kdokoliv připomínky k jeho podobě.) Připomínáme, že doporučená výše saláru od členů sboru s vlastním příjmem je v současnosti 5% jejich celkových čistých ročních příjmů. A připomínáme také, že zápis v seznamu hlasovných členů umožňuje hlasování na sborových shromážděních (včetně voleb kazatele, staršovstva apod.), ale jde pouze o užší výběr ze seznamu všech členů sboru. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.

Comments are closed.