Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Archive for the ‘Nezaradené’ Category

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 8. 8. – 28. 8. bude Filip Němeček na dovolené.

 

V naléhavých případech bude zastupovat od 8. 8. do 21. 8. Pavel Klinecký

 

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/59-pavel_klinecky )

 

a od 22. 8. do 28. 8. Martin Bánoci.

 

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/1237-martin_banoci )

Souhrn 4. zasedání 35. synodu ČCE (Svitavy 2022)

Velmi dobře a přehledně zpracovaný souhrn z jednání posledního zasedání synodu najdete pod odkazem:

 

https://synod.e-cirkev.cz/zpravy-ze-synodu/2022/souhrn-4-zasedani-35-synodu-cce-svitavy-2022/?fbclid=IwAR1U1ALZ9O40OWTe6VEys3AoAOAmyW0eCiRDEacySJcQ9nRbLtkzFhHtla4

Pozvánka na divadelní představení

Oslava Mezinárodního dne Romů s duchovní částí

Tuto sobotu 30. 4. se bude konat připomínka Mezinárodního dne Romů, včetně duchovní části v rámci dopoledního programu u pamětní vrby. Všichni jsou srdečně zváni.
 
Amen rado dikhaha tumen savoren!
 

Pomoc uprchlíkům v ČCE v kostce

Evangelická církev pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. To hlavní se děje ve sborech a je to dobře.

 

Celá pomoc začala rozhodnutím synodní rady v úterý 22. února poté, co se na ni obrátilo několik farářů s tím, že je nutné konat ihned. Sbory byly následně ve středu osloveny ústředím, „zda budou v případě konfliktu schopny pomoct ubytováním a v jakém rozsahu“. Je třeba podotknout, že tu středu večer byl pojem uprchlík stále tak trochu nadávka.

Útok začal noc na to.

Od té doby se s nabídkou pomoci zapojilo asi 130 sborů a několik diakonických středisek. Číslo není přesné, protože někdy realizují pomoc přímo sbory s jejich prostory a jindy vše dělá skupina rodin navázaných na toto církevní společenství. Co se však podařilo, bylo okamžitou sborovou nabídku dát k dispozici Správě uprchlických zařízení, tedy den po vypuknutí války, kdy ještě žádný další systém neexistoval. Proto již během prvního víkendu války stát s velkou vděčností využil našich kapacit.

V první chvíli sbory nabídly své prostory k ubytování, ale postupem času se řada z nich rozhodla realizovat pomoc víc komunitně. Nyní je stav takový, že někde už uprchlíci bydlí, nebo sbory organizují pomoc bez bydlení s tím, že své prostory připravují pro školu, školku, komunitní centrum nebo jinak. Je třeba říci, že co sbor, to nápad – a je to dobře, protože zvláště v menších městech a vesnicích jsou naše farní areály pevnou součástí komunity a reagují na místní potřeby.

Ústředí církve spolu s Diakonií nyní zajišťuje tři typy pomoci.

První je pomoc poradenská. 1. března spustila ústřední církevní kancelář stránku ukrajina.e-cirkev.cz s veškerými informacemi o pomoci – technickými, právními, pastoračními a jinými… Diakonie následně zřídila poradenskou linku. Stránku průběžně sledujte, denně jsou na ní nové informace včetně kontaktů, e-mailem neposíláme skoro nic.

Další podoba podpory je finanční – 25. února církev vyzvala k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, ze kterého bude hrazena pomoc uprchlíkům a Diakonie zároveň vyhlásila veřejnou sbírku, jejíž výtěžek zamíří přímo na Ukrajinu. Na pomoc Ukrajincům bude věnována také letošní Postní sbírka. Nepouštíme se do centrálního shromažďování ošacení ani jídla, přijímáme však starší notebooky, které jsou velmi potřebné pro start uprchlíků. Diakonie zároveň požádala o grant z německého krizového fondu Katastrophenhilfe a u dalších neziskovek, ústředí církve obdrželo a jistě obdrží i další prostředky od zahraničních dárců. První vlaštovkou finanční pomoci bude rozdělování balíčku peněz pro zapojené sbory na pořízení základního vybavení. K tomu rozdáme všechny sebrané notebooky pro uprchlíky ubytované ve sborech. O všem vás chceme informovat na online setkání 16. března v 18.30 (odkaz včas zašleme).

Třetí linka pomoci se týká aktivit – ukazuje se, že velmi podstatnou roli budou hrát nově vznikající koordinátoři ve sborech, kde je podpora komplexní a organizovaná. Jsou potřeba a nemůže jít dlouhodobě o faráře a farářky, což tak velmi často zatím je. Nyní tento systém na ústředí intenzivně promýšlíme, protože je finančně velmi náročný. Tušíme, že bez něj to nepůjde a že nemůžeme příliš otálet. Ústředí církve zatím ke koordinaci pomoci vyčlenilo pracovníky, kteří jsou v kontaktu se sbory, stáními institucemi, žádají o granty, řeší právní záležitosti a komunikují s médii. Koordinaci práce na ústředí včetně koordinace s Diakonií má na starosti vedoucí tajemník se synodním kurátorem.

Konflikt bude zřejmě dlouhý a nesmíme se vyčerpat hned na startu. Na druhou stranu je neuvěřitelné, jak kreativní a schopné lidi ve sborech máme. Podporujme se v modlitbách a promýšlejme, jak sbory mohou pomáhat maximálně efektivně. Není nutné udělat vše hned. Každý podle svých sil, možností a s vědomím, že pomoc bude třeba delší dobu. Proto promýšlejme „jak“, aby nám dech dlouho vydržel.

Děkuji i vám všem, kdo jste jakkoliv přispěli!

  
Za všechny Martin Balcar, vedoucí tajemník ÚCK

Pastýřský list synodního seniora

Sborový dopis před výročním sborovým shromážděním 2022

4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. 7 Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8 My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 9 Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 10 On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

(1Te 5, 4-11)

 

Vy však, bratři a sestry, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj… Ve světle víry vidíme, že Kristův příchod k nám neznamená další nepřátelskou invazi ani náhlý vpád nezvaného a nevítaného hosta. Ve víře toužebně vyhlížíme Ježíše jako nejvítanějšího hosta, přítele, bratra a Pána, jehož vůle je pro svět opravdu dobrá a může vést k opravdovému pokoji, k obnově rozbitých vztahů, ke vzájemnému smíření, ale i k nekompromisnímu osvobození od vlády tmy, od zastrašujících záměrů zlého. V Kristově Duchu se přidáváme k boji o záchranu od těchto záměrů, s vírou a s láskou jako pancířem a s nadějí na spásu jako s přilbou. Věříme, že tato výzbroj se v posledku, nečekaně ukáže jako ještě silnější než všechny technologie hromadného ničení.

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou – doslova: „budujte jeden druhého“, píše apoštol Pavel. Zúčastnil jsem se nedávno jedné přednášky o smyslu církve, kde mě jako blesk z čistého nebe oslovilo právě zdůraznění těchto Pavlových slov: „budujte jeden druhého“. V církvi se neshromažďujeme zdaleka jen kvůli sobě samotným. Nevěřím především proto, abych já to měl u Boha dobré. Moje, Tvá víra dostává pravý smysl tehdy, když posiluje slabého… Když pozvedává ochromeného okolnostmi… Když oslovuje toho, kdo dosud nebyl schopen naslouchat… Když dodává orientaci tomu, kdo se jinak ztrácí ve tmě… Když poskytuje útočiště… Když sdílí odpuštění s tím, kdo umírá ve svých vinách… Když dodává odvahu v zápasu proti zlu… Když doplňuje, co druhému chybí v jeho nedostatečnosti…

Ve víře a v síle Kristova Ducha podpíráme, upevňujeme a budujeme jedni druhé jako dům, který obstojí v každé nepřízni. A do kterého se náš dobrý Pán nemusí vlamovat jako zloděj, ale přichází do něj otevřenými dveřmi.

 

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ FS ČCE V CHOMUTOVĚ ZA ROK 2021:

Milé sestry, milí bratři,

také v roce 2021 byl život našeho sboru ovlivněn pandemií, v různých měsících do různé míry. Na začátku roku jsme zůstávali téměř úplně přestěhováni do on-line prostoru. Později se již ustálilo konání všech běžných setkání na místě.

Průměrná účast na bohoslužbách bohužel také v tomto roce výrazněji kolísala. Vedle dopadu pandemie se projevuje i fakt, že větší množství členů, kteří se ke sboru hlásí, se běžných nedělních bohoslužeb účastní jen občasně či sporadicky. Bohoslužby však (i přes svou zdánlivou obyčejnost) zůstávají základem sborového života a velmi významným projevem naší sounáležitosti jako živého Kristova těla a jako společenství těch, které Kristus navzájem sjednocuje svým Duchem… Naše společenství v Chomutově je bohudíky živé, ale je i zranitelné, vyžadující pozornost a péči, což se znatelněji projevuje vždy, když někdo z klasických členů sboru začne chybět, a to se v uplynulém roce bohužel dělo.

Běžných neděleních bohoslužeb (nerozdělených do dvou časů) se v roce 2021 konalo 37, s průměrnou účastí 17 lidí. (Některé z nich se konaly kombinovaně, s možností on-line připojení. Také počet lidí, kteří se k nim připojili on-line, zahrnujeme do zmíněné průměrné účasti.) 12 bohoslužeb v první části roku proběhlo pouze on-line, s průměrnou účastí 11 připojených. Troje bohoslužby byly rozděleny do dvou časů, každého z těchto šesti setkání se zúčastnilo průměrně 10 lidí včetně on-line připojených. Pouze on-line jsme se setkali také na Velký pátek, kdy sloužil Mikuláš Vymětal. O nedělích se za kazatelnou vedle jáhna Filipa Němečka vystřídali Marian Šusták, Zdeněk Turek a čtenáři Blahoslav Provazník ml. a Libuše Weissová. Mimo běžná nedělní shromáždění se uskutečnily bohoslužby ještě na Nanebevstoupení Páně a na Boží hod vánoční. A opět se konaly i každoroční ekumenické v Kadani.

V kazatelské stanici proběhly za celý rok bohoslužby dvakrát. Většina těch, kdo ke kazatelské stanici v Klášterci nad Ohří přináleží, si postupně zvykla zúčastnit se shromáždění v Chomutově. Týká se to těch, pro které není takovým problémem přeprava na delší vzdálenosti. Jáhen Filip Němeček byl vděčný za možnosti kontaktu i s těmi ostatními při jiných příležitostech, obzvláště když byl do Klášterce přizván k požehnání diamantové svatby.

V Chomutově v roce 2021 proběhla po dlouhé době také konfirmace čtyř dospívajících a slavnostní uvedení tří mladších dětí k Večeři Páně. Pravidelnost vysluhování Večeře Páně se v tomto roce opět ustálila, byť se vysluhování nyní koná hygienicky opatrnější formou.

Dále shrneme fakta o sborovém dění v týdnu:

Biblických hodin na místě se konalo 32, s průměrnou účastí 5 lidí. 18 biblických hodin se konalo pouze on-line a zúčastnili se jich průměrně 4 lidé. Celý rok pokračujeme ve čtení Knih Samuelových. Účastníků na biblických hodinách bohužel postupně ubývá. Byli bychom vděčni za opětovné rozhojnění jejich řad. Kdybyste někdo o účasti uvažovali, ale představoval by pro vás zásadní problém dosavadní čas konání (tedy ve čtvrtek od 16:00), dejte prosím vědět.

Jsme velmi rádi, že se mírně rozhojnily řady mladších dětí, které se účastní každotýdenního setkávání se značnou pravidelností. (Rozhojnily se i díky dvěma sourozencům z Římskokatolické církve, kteří projevili zájem i o naše evangelické setkávání.) Předtím jsme po léta zápasili se stavem, kdy se sešly mnohdy pouze dvě děti nebo kdy jsme setkání museli pro neúčast odvolávat. Tento stav úroveň dětské katecheze dlouhodobě poznamenával. Nyní se díky Bohu situace k potěše jáhna i dětí stabilizovala a nadále doufáme ve stabilní pokračování každotýdenního setkávání, k němuž lze samozřejmě i jakékoliv další děti přizvat. Scházíme se již delší dobu ve středu v 18:15. V roce 2021 proběhlo 13 setkání s pravidelnou účastí 4 dětí, dlouhodobější výpadky byly způsobeny lockdowny a karanténami. Na setkání dětí se nadále hlouběji seznamujeme se starozákonními příběhy. Proběhlo také 9 konfirmačních příprav.

Předkřestních příprav, osobních katechetických setkání s již pokřtěnými a příprav ke svatbě se v tomto roce uskutečnilo pouze několik.

Na tradičních pátečních Rozpravách o životě s vírou jsme se sešli třikrát, průměrně v pěti lidech, obohaceni také o přítomnost účastníků odjinud.

V průběhu roku se nadále konala pravidelná pondělní ekumenická modlitební setkání, a ekumenická setkání duchovních. Uskutečnili jsme dva sborové výlety, jedno seniorátní setkání mládeže na půdě našeho sboru a opět i klasický Vánoční punč se sborovým divadlem. Nácvik divadla letos probíhal obzvláště dramaticky, neboť jej kolosálně přerývaly karantény zúčastněných. I díky enormnímu nasazení všech organizátorů i celého souboru se však představení opět velmi vydařilo! Mimo vyjmenovaná setkání lze zmínit ještě dvoudenní výrobu biblických postaviček, k níž jsme se sešli společně s Adventisty sedmého dne. Biblické postavičky nám nadále slouží při práci s dětmi, využívat je lze i při jiných příležitostech.

Jáhen Filip Němeček po celý rok nadále organizoval středeční duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit. V průběhu roku však ukončil spolupráci v azylových domech Armády spásy v Jirkově, kde nově nastoupil manžel stávající kaplanky Olgy Zdeňkové. Poté začal Filip Němeček působit v chráněných bytech v Kadani a v Klášterci nad Ohří a v nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova v Chomutově.

Pokračovala také angažovanost některých členů sboru v oblasti vězeňského kaplanství, v dozorčí radě střediska Diakonie ČCE či v domově pro seniory. Za všechny podobné přesahy sborového života jsme velmi vděčni! Navíc si u podobných výčtů vždy uvědomujeme, že působení Kristova Ducha nese ve vašich životech mnoho ovoce i mimo jakoukoliv zběžnou statistickou vykazatelnost.

Neměli bychom zde opomenout zmínit ještě jednu podstatnou změnu, a to že jáhen Filip Němeček se oženil s Markétou – nyní Němečkovou, a přestěhoval se mimo sborový dům. Na faře byly zavedeny úřední hodiny v úterý od 17:00 do 19:00 a ve středu od 10:00 do 12:00. Mimoto se lze s Filipem Němečkem nadále domlouvat na setkání v jiných časech individuálně. V úterý od 19:00 se lze také setkávat ke společným modlitbám s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem.

V roce 2021 nás bohužel opustila sestra Erna, které jsme ještě v roce 2020 pogratulovali ke stým narozeninám. A velmi nás zarmoutilo úmrtí bratra Marcela Šolce, bolestně jsme tak zakusili dopad koronavirové pandemie uprostřed našeho společenství.

Oproštěni od příliš konkrétních představ, s nejrůznějšími prožitky, radostmi, zármutky, starostmi, obavami, pocity a dojmy, ale také ve stále se obnovující důvěře, naději a lásce Kristově můžeme vyhlížet věci příští… „Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2K 5, 17b)

  

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

 • V neděli 20. 3. počínaje bohoslužbou od 10:00 – výroční sborové shromáždění

(Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu hlasovných členů. Na sborové nástěnce je vyvěšen navržený jednací pořad, výkaz hospodaření s rozpočtem a seznam hlasovných členů. Připomínky či námitky k seznamu hlasovných členů lze podávat staršovstvu, které je povinno se jimi zabývat do šesti dnů před termínem sborového shromáždění.)

 • O páté neděli postní 3. 4. rodinná bohoslužba – přizpůsobená i pro děti.

 • Na Květnou neděli 10. 4. povede bohoslužbu celocírkevní farář pro faráře Zvonimír Šorm.

 • Na Zelený čtvrtek 14. 4. (čas bude upřesněn) – Sederová večeře. Z organizačních důvodů prosíme, aby s zájemci přihlásili Filipovi Němečkovi předem, pokud možno do 1. 4.

 • Ne Velký pátek 15. 4. od 17:00 – ekumenická velkopáteční bohoslužba.

 • V neděli 17. 4. bohoslužba na Boží hod Velikonoční.

 • V neděli 24. 4. (mimo běžnou bohoslužbu od 10:00 u nás) bude od 16:30 ekumenická bohoslužba v modlitebně Církve bratrské v Chomutově (Na Příkopech 5/395). 

 

POZNÁMKA K SEZNAMU HLASOVNÝCH ČLENŮ:

Pro dobrý přehled informujeme, že na základě nedávného rozhodnutí synodu se upravují podmínky hlasovného členství ve sborech ČCE následovně:

„Staršovstvo zapíše do seznamu členů s hlasovacím právem všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár.“

V návaznosti na tuto úpravu řádů může staršovstvo v následujících letech schvalovat další změny týkající se seznamu hlasovných členů. Pokud Vám záleží na tom, zda budete evidováni jako členové hlasovní, ale obáváte se, že se z nějakého důvodu nebudete moci podílet na sborovém životě v plné míře, oznamte nám to prosím, abychom Vaši záležitost mohli projednat na staršovstvu.

Dodáváme také pro úplný přehled, že hlasovné členství neznamená totéž, co kartotékové členství. I ti, kdo nemají hlasovací právo, jsou samozřejmě nadále evidováni jako běžní členové sboru. Nedisponují však právem rozhodovat na sborových shromážděních, volit kazatele a volit zástupce staršovstva.

  

PRAVIDELNÝ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ PROGRAM:

 • Bohoslužby v neděli od 10:00 v Chomutově. Po domluvě mohou být také od 13:30 v Klášterci nad Ohří, nicméně členové kazatelské stanice si v posledních měsících zvykli dojíždět na bohoslužby do Chomutova.

 • Ekumenická modlitební setkání zpravidla první pondělí v měsíci střídavě v sídlech různých denominací (viz aktuální program).

 • V úterý od 17:00 do 19:00 úřední hodiny jáhna Filipa Němečka.

 • V úterý od 19:00 se lze sejít ke chvíli společných modliteb i společného ztišení před Boží tváří s kýmkoliv, kdo o to projeví zájem. Zájemci nechť se ozývají Filipovi Němečkovi předem.

 • Ve středu od 10:00 do 12:00 úřední hodiny jáhna Filipa Němečka.

 • Ve středu od 13:00 duchovní setkání v Chomutově v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním (Husovo náměstí 38, vchod z druhé strany). Zájemci se mohou přihlásit.

 • Setkání mladších dětí ve středu od 18:15.

 • Ve čtvrtek od 13:00 duchovní setkání pro lidi bez domova v Chomutově v nízkoprahovém denním centru (Kochova 3957).

 • Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00.

 • (Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uspořádat po vzájemné domluvě.)

 • Seniorátní setkání mládeže obvykle druhý pátek v měsíci od 17:00 ve vybraném sboru Ústeckého seniorátu. (Všichni mladí konfirmačním věkem počínaje jsou srdečně zváni. Konkrétní informace o jednotlivých setkáních lze získat od Filipa Němečka, popřípadě přímo od Seniorátního odboru mládeže Ústeckého seniorátu.)

 • Setkání Rozpravy o životě s vírou obvykle třetí pátek v měsíci od 18:00.  

Podrobný program můžete sledovat na nástěnce nebo na webu:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/

(Pozn. V dohledné době budou sborové webové stránky nejspíš přesunuty pod adresu celocírkevních webů evangnet, o této změně bychom běžné členy sboru informovali.)

  

V případě potřeby můžete kontaktovat vedení sboru na chomutov@evangnet.cz nebo jáhna Filipa Němečka na fi.nemecek@gmail.com nebo na telefonním čísle 604238709.

Biblické heslo na rok 2022

Obnovení bohoslužeb i ostatního programu

V současné době obnovujeme bohoslužby (bez nutnosti předešlého přihlášení) i ostatní sborový program. (Přičemž je nadále nutné dodržovat příslušná protiepidemická opatření, která jsou platná v daném období.)

Obnovování bohoslužeb

Od začátku května obnovujeme bohoslužby, prozatím v omezených počtech ve dvou časech: od 10:00 a od 16:00. Zájemci se mohou přihlašovat předem. Od 10:00 bude prozatím pokračovat i on-line přenos přes sborovou videokonferenci. (O přístup do ní můžete požádat.)