Oznámení sboru

Bohoslužba s Večeří Páně se koná
v neděli 4. 2. od 10:00 hod.     Kazatel: Filip Němeček

Nové obrázky
Hledat

Sborový dopis před výročním sborovým shromážděním

DOPIS CHOMUTOVSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU

PŘED VÝROČNÍM SBOROVÝM SHROMÁŽDĚNÍM

 

„Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.“

(Mt 13, 47-50)

 

Síť zahrnující všechno možné – taková slova jsou aktuální jistě i před sborovým shromážděním. A vůbec, když uvažujeme o různých společenstvích setkávajících se ve víře, naději, v lásce Boží… Hluboká, široká, nezměrná je jeho náruč. Zachytí každého, kdo zrovna připluje do cesty. Každého, kdo se přimotá. Vytahuje nás jako záchranná síť. Vyprošťuje nás z vod, v nichž se beztak žít nedalo. Funguje též jako předivo nových vztahů. Sbližuje nás náhle s těmi, s nimiž bychom se jinak zpovzdálí obepluli – anebo ze značné dáli. Nyní nám je sice pospolu poněkud těsno, ale prožíváme též hřejivou blízkost. Již žádné osamělé brázdění nedohledných oceánů! A jde také o síť ryboloveckou: Uloví nás pro záležitosti, které jsme si sami nenaplánovali.

Síť, která zahrne všechno možné… Stvoření různého původu. Různého charakteru. Různých možností, nemožností, omezení. Různých talentů. Různé slabosti či síly. Různé etnické příslušnosti. Různých životních příběhů. Různé lehkosti či tíhy. S různým estetickým vkusem. Různých pojetí zbožnosti. Z nejrozmanitějších křesťanských denominací. Od akvarijních rybiček po plejtvákovce šedého.

Síť, která se spustí do moře… Neválí se jen celé dny na prosluněné pláži. Leckdy se ocitne v neznámých, bouřlivých, znepokojivých vodách. „Zajeď na hlubinu“, vyzval Kristus už onehdy… I když zajisté ne všichni z nás jsou vytaženi ze dna Mariánského příkopu… Někdo jak neonka spontánně prozáří kolektiv. I těchto lidí je potřeba. Leč setkáváme se také my pocházející z vodstev neútulných. Opravdu žádný osud není tak těžký, aby síť království Božího protrhl! A proto ani naše církev nemusí nikoho vyvrhovat předčasně. Brázdíš-li někdy palubu jako sebejistý rybář dostávající nauzeu při pohledu na to, co všechno bylo vyloveno, může se také stát, že přepadneš přes zábradlí dolů ty.

Až kompetentní andělé oddělí zlé od spravedlivých. Je ovšem důležité, že i když síť zahrnula všechno možné, k tříbení dojde! Není to lhostejné, jak tady proplouváme. Poměry království Božího proměňují i dravce, když je přijme. Leč nekajícně zlý se jen raduje, kolik ryb se mu náhle připletlo do cesty, požírá je a neřeší, že se síť čím dál víc stahuje. Neřeší, že nastal obzvláště naléhavý čas… Kdyby se ovšem zarazil, posmutněl, zvolal: „Pane, vždyť já jsem ubohý dravec, smiluj se nade mnou!“ U Boha není nic nemožné: Protáhne velblouda uchem jehly, vlk si bude hrát s beránkem, žralok bude jíst plankton… Aniž by přišel o vlastní důstojnost!

My sami nedovedeme veškerá tajemství směřování království Božího postihnout. Fakt, že zlé od spravedlivých oddělí nakonec andělé, je útěšný. My nejsme ti, kdo by museli rozhodovat. Neleží na nás taková tíha. Člověk sám je někdy vyloženě zmatený, když rozsuzuje druhé… A zdaleka ne vždy trpělivě vyčká, až se skutečnost ukáže ve všech nuancích. Potkáme třeba kohosi, kdo vypadá jak démonický had – a nedojde nám, že je to úhoř. Anebo ostře rýpeme do bližního s charakterem ryby fugu, až bližní otráví všechny v okolí… Přestože bychom spolu bývali mohli plout harmonicky… Anebo zlomíme nad bližním hůl usuzujíce, že působí nanicovatě až plevelnatě, a nevyčkáme nejbližší stovky let na korálové útesy… Podobných přehmatů můžeme způsobit více. Jedině andělé nabývají dostatečného přehledu o tom, jak společenství v posledku roztřídit.

Rezultát „tam bude pláč a skřípění zubů“ nezní chlácholivě. Bylo by ovšem lehkomyslné jej oslyšet. Život je smrtelně vážný. V první řadě k nám nyní doléhá otázka, jak žít, abychom nakonec nemuseli zaplakat. Abychom nakonec nemuseli skřípět zuby. Jinak než po nás potopa. Jinak než jako cunami. A jestliže jsme až doposud brázdili především oceány slz… U Boha není nic nemožné. Osobně nám setře každou slzu z očí. Jestliže se mu opravdu se všemi jeho možnostmi odevzdáme… Pak nás ta vztahová síť nezklame…

 

Zpráva staršovstva o životě Farního sboru ČCE v Chomutově v roce 2016

 

            Milé sestry, milí bratři,

pojďme se společně ohlédnout za rokem 2016. Jde o první rok, který sbor strávil společně se svým novým kazatelem Filipem Němečkem.

Nedělní bohoslužby zůstaly nadále středem našeho sborového života. V Chomutově se konaly každou neděli a v Klášterci nad Ohří také dosti pravidelně, kdykoli se sešlo dost lidí. Průměrná účast byla 18 lidí v Chomutově a 10 v Klášterci nad Ohří. Vyvrcholením bohoslužebného života je vysluhování večeře Páně, jež u nás probíhá jednou měsíčně. Pokud jde o službu slova, většinou kázal Filip Němeček. Měli jsme zde však možnost přivítat i našeho administrátora Mariana Šustáka, dále naše bývalé kazatele prof. Jaroslava Vokouna a Jaroslava Vettera. V rámci ekumenické spolupráce zavítal Jan Matoušek z Církve adventistů sedmého dne. Dále u nás kázali evangeličtí faráři Petr Čapek, Mikuláš Vymětal a student evangelické teologie Jiří Kučera. Čtené bohoslužby vedla Libuše Weissová.

Ekumenické bohoslužby se konaly v průběhu roku tři. V rámci Aliančního týdne modliteb proběhly tradičně spojené bohoslužby s Církví bratrskou. Na Velkopátečních bohoslužbách s námi spolupracovali místní zástupci Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské, Církve Československé husitské a Křesťanského společenství. Mimoto u nás proběhla komorní ekumenická „půlnoční“.

Mezi další pravidelné aktivity patří nedělní škola pro děti, která se konala přibližně dvakrát měsíčně. Biblická hodina probíhala v Chomutově jednou týdně, v Klášterci nad Ohří příležitostně. Mimonedělní katecheze dětí se odehrává jednou za čtrnáct dní. Na tato setkání dochází tři věrné děti různých věků – zajisté bychom uvítali posily.

Filip Němeček začal pořádat jednou týdně duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit, spadajícím pod spolek Masopust. A rovněž jednou týdně dochází jako duchovní do azylového domu pro matky s dětmi v Jirkově. Mimoto náš sbor pokračuje ve spolupráci s Diakonií ČCE – Střediskem sociální pomoci v Mostě; v roce 2016 se jednalo především o základní podporu formou potravinových a finančních sbírek.

Na půdě našeho sboru se pravidelně schází i trubačské seskupení Consonare. V první půli roku 2016 zde ještě působil pěvecký sbor Paškál, který později bohužel svou činnost ukončil. Zpěváci postrádali především sbormistra. Trubači Consonare by rovněž uvítali posily.

Všestranně otevřená byla naše modlitebna o Noci kostelů; vedle duchovního zastavení zde probíhal bohatý (a rovněž ekumenický) hudební program, a navíc jsme v rámci tradičního historického okénka tentokrát vzpomněli osobnost Jeronýma Pražského.

V našem sboru se vloni odehrálo hned několik divadelních představení. Soubor Buchty a loutky prezentoval loutkové divadlo pro děti. Ochotnické uskupení Teď, Nádech a Leť experimentální divadlo, jehož scénář vycházel z reálných příběhů syrských uprchlíků. V prosinci zde tento soubor odehrál také hudební a minimalisticky divadelní představení Písně adventní. Každoroční divadelní vystoupení členů našeho sboru (dětí i dospělých) proběhlo na akci Vánoční punč.

Na Vánočním punči rovněž zahrálo hudební těleso Schola Specialis Familiae. Mimoto v adventním období proběhl koncert Slávka Klecandra.

Mezi další akce, které zde proběhly, patřila Beseda o duševních nemocech a spiritualitě, přednáška prof. Jaroslava Vokouna Jak Bible utvářela dějiny lidstva a originální literární festival Kostelní vědomí…

A protože se s Boží velikostí setkáme nejen vevnitř, konali jsme i sborové výlety do přírody…

Příznačnou tečkou se stalo setkání zvláště pro osamělé v noci ze 31. 12. 2016 na 1. 1. 2017.

Jsme vděčni za všechny tyto akce a za všechna setkání, a to ne jenom těm, kteří je připravovali a jakkoliv se podíleli na jejich průběhu, ale i těm, kdo se jich účastnili jako hosté. Je důležité, aby vše, co se zde děje, bylo pro oslavu našeho Pána, ale i pro radost lidem. Toužíme po tom, aby sbor sloužil jako centrum otevřeného a hodnotného setkávání různých lidí, i z velmi vzdálených okruhů – v Duchu Kristově…

Na místě je také poděkovat všem, kdo se podílejí na chodu celého sboru, a to i zdánlivě prostými službami, jako je hudební doprovod, čtení evangelia, úklid, příprava pohoštění či zalévání květin. Nedocenitelné je například vedení nedělní školy – škoda, že ne vždy zavítá dostatek dětí, jež by se z tohoto programu mohly těšit. Děkujeme také všem, kdo nenápadně či anonymně navštěvují druhé členy sboru. Přejeme mnoho požehnání vůbec všem, kdo jakkoli vnášejí energii evangelia do všedních dní – byť skrytými způsoby.

Zvláštní poděkování patří dlouholeté pokladní Jaroslavě Nýznerové, která letos ze své funkce odstoupila. Převzala ji Ladislava Nosálová, jíž tímto děkujeme rovněž.

Nesmíme zapomenout poděkovat přispěvatelům saláru. Jde o podstatnou část příjmu našeho sboru. V době, která brzy nastane, budeme do velké míry odkázáni na tuto štědrost.

Z technických informací je nutné zmínit, že aktuálně pronajímáme všechny byty ve sborovém domě. V minulém roce proběhly pouze nutné opravy či údržby sborového domu.

Soustavně pracujeme na doplňování a kultivaci sborové knihovny – můžete ji využívat. Objevují se zde již i první křesťanské tituly v romštině.

I přes obvyklé starosti a nenápadnost mnoha sborových aktivit se můžeme těšit z toho, že zde spoluutváříme tělo Kristovo. Slavnější úlohu si vlastně představit nelze… Kéž svítí naše světlo před lidmi, kéž proniká i do nejtemnějších míst.

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 30. 1. – 12. 2. Filip Němeček přítomen z důvodů studijního volna. V naléhavých případech zastupuje Marian Šusták.

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak)

V případech zvýšené potřeby můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Zveme na předášku Jiřího Šlajsny o Janovi Husovi 26. ledna od 17:30

PF 2017

Zveme na Vánoční punč 16. prosince od 17:00

vanocni-punc-2016-page-001

Zveme na představení Písně adventu 10. prosince od 16:00

pozvanka-pisne-adventu

Adventní sborový dopis 2016

ADVENTNÍ DOPIS

CHOMUTOVSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU

„Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.“

(Ř 13, 11-12)

„Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách: než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno; aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

(Mk 13, 33-37)

Pane nebe i země,

připravujeme se na Tvůj příchod. Prožíváme přitom různé, i protichůdné pocity. Těsíme se. Nebo dmýcháme už jen poslední naději. Nejsou nám nikdy vzdáleny ani úzkostné obavy, v jakém stavu nás nalezneš.

Jednou konečně přetavíš vesmír žárem Tvé lásky. Prosíme, připravuj nás a proměňuj nás, abychom zůstali součástí takto proměněného světa. Připomínej nám, že už v současnosti můžeme vystupovat jako občané Tvé budoucnosti.

Jak se jen připravit na Tvůj příchod v celé šíři? Naše životy jsou pestré, rozmanité a skýtají mnoho rovin. Děkujeme Ti, že jsi nás stvořil jako zrcadla Tvé lásky. Přestože sami od sebe nejsme nic – a padáme-li do neprostupné tmy, co bychom v ní komu mohli zrcadlit? Děkujeme Ti, že nás najdeš i v nejhlubším příšeří. Běžíš nám vstříc jako Otec ztraceným dětem či jako Bratr k bratrovražedným sourozencům. Děkujeme Ti, že nám svěřuješ svoje dary, abychom s nimi hospodařili, sdíleli je a přerozdělovali. Děkujeme Ti za to, že můžeme očekávat Tvůj věk také jako svatební hostinu. Děkujeme Ti za to, s Tvou pomocí nakonec uneseme i kříž. Leccos těžkého Ti již můžeme odevzdat. Toužíme po Tvém pokoji.

Říkáš nám také, že jsi nás povolal na místo vrátných. Jde vlastně o dosti odpovědné povolání. I když to zdánlivě není vysoké postavení. I když se na zdejší recepci jako by dlouho nic převratného nestane; zvláště uprostřed táhlé, temné noci…

Jsme tedy také vrátní. Záleží nenahraditelně na každém z nás, koho do mrakodrapu této existence pustíme? Jsou zde pro každého z nás vyhrazeny vlastní dveře k opatrování? Jediné, docela zvláštní dveře, kudy Tě mohu do světa pustit právě já… Je uklidňující, že vždycky nějakou cestu do světa najdeš. Kéž se Ti ovšem otevřu se svým vesmíren, abys tak jednu z variant vesmíru naplnil.

V jakém stavu nás zastihneš, až přijdeš? Pokud budeme dřímat jak apoštolové v Getsemane, prosíme, zacloumej s námi. Pokud nás nalezneš s hlavou padlou na záznamy bezpečnostních kamer… Otevírej nám oči – nechtěli bychom na Tebe přivolat policii…

Někdy jsme opravdu nepokrytě šťastni, když spatříme Tvoje světlo uprostřed noci. Někteří z nás se vyloženě těší na probuzení z nočních můr. Jiní jsou svými sny poněkud ukolébáni a nedovedou si představit nic krásnějšího… Zatímco šelmy se plíží okolo recepce. Někteří z nás už delší dobu trpí chronickou nespavostí; Tvůj apel bděte „Bděte“ jim může znít vzdáleně.

Pane, chystáme se na ten poslední den, až přijdeš a proměníš celý vesmír. Víme však, že konec všech dní je blízko – a když k nám přicházíš už v současnosti v různých podobách, otevírej nám oči, jen ať Tě nepřehlédneme.

Naplňuj naše vztahy. Buď smyslem všech našich svátků. A když už nic dobrého ani o Vánocích nečekáme, otevírej nás, ať se definitivně nezablokujeme Tvému štěstí. A když jsme ukolébáni dočasným klidem, dej, ať Tě nepřehlédneme ani v lidech, kteří nás znepokojují. Někteří možná šílení z venkovní zimy roztloukají okno, zatímco by mohli vejít dveřmi. Někteří se možná pokoušejí vypáčit odemčený zámek, zatímco nám už na vrátnici dochází trpělivost. Vánoční výzdoba malátně svítí ulicí. Pane, přijď.

Procházej s námi přízemím tohoto domu. Prozař již přítmí přítomnosti. Přicházej s námi k ostatním lidem. Jak k nim jen přistoupíš? Co říkáš našim nejbližším? Co říkáš našim bratřím a sestrám? Co říkáš těm, které nesnášíme? Co říkáš těm, které ignorujeme?

Prosíme, procházej s námi i podzemím tohoto domu. Prozařuj naši minulost. Prozařuj naše nevědomí. Sestupuj do našich pekel. Vcházej s námi do třináctých komnat. Prozařuj naše vzpomínky. Některé černé jak uhlí. Jiné již slisované do diamantů. Další v lisech ve vinných sklípcích. Vytáhni i ty nejtemnější na světlo. Ty šťastné nám opět připomeň. Oprašuj všechny a oživuj je. Navracej nám je prozářené. Vyvěrej v živých pramenech z nejhlubší hloubi našich duší.

Pane, do nejvyšších pater života chceme s Tebou stoupat. Kéž bychom s Tebou již spatřili všechny obzory zalité úsvitem. Čekáme na Tvůj věčný den. Kéž bychom spatřili celý náš svět z Tvé nesmírné výše. Jak uvidíme dnešní den Tvýma očima?

POZDRAV OD KAZATELE SBORU

Po roce působení zde: Jsem vděčný za setkání se všemi Vámi, kdo utváříte stabilnější jádro sboru. Pamatuji též na Vás, které jsem viděl několikrát, jedinkrát či vůbec. Přeji Vám, ať Vás Bůh provází po všech Vašich cestách. Náš sbor Vám zůstává nadále otevřený. Pokud Vám v minulosti zahradil cestu někdo z věřících, mrzí mne to a přeji Vám, abyste prožili odstranění takové bariéry. Pokud Vám brání v příchodu zdravotní potíže apod., přeji Vám dost sil a zůstaňte v Duchu s námi. (Můžete také vždy telefonicky či písemně požádat o rozhovor či o návštěvu.) Pokud byste snad přijít chtěli, ale svazuje Vás třeba vědomí nějakého vlastního selhání, Bůh je zajisté schopen odstranit i tuto bariéru. Naše společenství Vám za všech okolností otevřené zůstává. Pokud se cítíte být součástí jiné komunity věřících, kéž Vám Bůh nadále žehná i tam. Ať už Vás tento dopis zastihl v jakémkoliv rozpoložení, přeji Vám pokojný advent a radostné vánoční svátky.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE SBORU V SOUČASNÉ DOBĚ

Bohoslužby v Chomutově každou neděli od 10:00

Bohoslužby v Klášterci nad Ohří v neděli od 13:301

Vyučování dětí lichá úterý od 16:30

Biblické hodiny ve čtvtrek od 16:00

Biblické hodiny v Klášterci nad Ohří určená sudá pondělí od 17:001

Duchovní setkání v Klubu pro lidi s duševním onemocněním Esprit ve středu od 14:002

Zkoušky trubačů Consonare v pondělí od 17:00

1 Bohoslužeb a biblických v Klášterci nad Ohří se účastní poměrně málo lidí; ne vždy se v daný termín sejdou. Pokud projevíte zájem, můžete kontaktovat předem Filipa Němečka.

2 Ti, kdo projeví zájem o návštěvu klubu Esprit poprvé, nechť napřed kontaktují Janu Matouškovou (http://www.spolekmasopust.cz/klub-esprit/), popřípadě Filipa Němečka.

Podrobný rozpis programu na každý měsíc můžete sledovat na:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM

Mimo pravidelných bohoslužeb připravujeme ekumenickou půlnoční v sobotu 24. 12. od 22:00.

V sobotu 10. 12. od 16:00 můžete navštívit minimalistické divadelní představení Písně adventu (sestávající ze starých písní moravských, ukrajinských, polských a poezie nejen Bohuslava Reynka) v podání ochotnického souboru Teď, nádech a leť. Následovat bude prostor pro vzájemné rozhovory, pro Vaše vlastní vzpomínky či písně…

V pátek 16. 12. se od 17:00 chystá akce Vánoční punč 2016, kde uvedeme sborovou vánoční divadelní hru (v níž účinkují místní děti i dospělí) a hudební koncert tělesa Schola Specialis Familiae.

V úterý 13. 12. od 16:30 očekávejte zkoušku Vánoční dětské divadelní hry navíc.

V úterý 20. 12. se od 16:30 mohou v případě zájmu sejít děti.

Biblická hodina ve čtvrtek 22. 12. od 16:00 zůstává součástí plánu.

V týdnu od 26. 12. do 30. 1. oficiální program neočekávejte.

Pokud byste však projevili zvláštní zájem o setkání 31. 12. na faře, vyslovte toto přání.

INZERCE

Sbor nyní hledá především ochotného hudebníka, který nás bude při některých bohoslužbách (v termínech dle domluvy s ostatními varhaníky) doprovázet na harmonium.

Trubači Consonare rovněž hledají někoho, kdo by posílil jejich řady.

Dále budeme vděčni, když někdo převezme funkci pokladního.

Výpomoc se však vždy hodí i v jiných oblastech. (Fundraising, právní poradenství aj.)

(Nehledě na to, že nikdy nedohlédneme dopředu, co by snad ještě ve sboru bylo možné započít, kdyby se toho kdo ujal…

Budeme samozřejmě též vděčni za neutuchající podporu ve všem, v čem ji již sboru poskytujete. A také za to, že nepřestanete myslet sebe navzájem – neodmyslitelný smysl mohou mít návštěvy těch, kdo je uvítají atd.

Za modlitební podporu děkujeme v neztenčené míře.

A pokud usilujete o vnášení energie evangelia do osobních souvislostí, o kterých ostatní ani nemusejí mít tušení či jasné povědomí, přejeme Vám dost sil od Boha i k tomu.)

Zveme na literární festival Kostelní vědomí v sobotu 15. října od 17:00

kostelni-vedomi-15-rijna-2016-cce-chomutov

Zveme na koncert Slávka Klecandra 7. října od 19:00

slavek-klecandr-7-rijna-2016-cce-chomutov

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 1. 9. – 30. 9. (vyjma víkendů 3. 9. – 4. 9. a 24. 9. – 25. 9.) nebude Filip Němeček přítomen z důvodů studijního volna a následné dovolené. V naléhavých případech zastupuje Marian Šusták.

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak)

Ve zvláštních případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Zájemci o duchovní setkávání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit mohou telefonicky či e-mailem kontaktovat Filipa Němečka v případě potřeby. Setkávání bude obnoveno v říjnu.