Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Dopis synodní rady církvi

Dobrovolnická i profesionální pomoc v období koronaviru

V případě potřeby můžete hledat či nabízet možnosti pomoci v oblasti Chomutova na webu: http://www.chomutovpomaha.cz/

Interaktivní mapa celorepublikové pomoci je k dohledání na webu Diakonie ČCE:  jsmesvami.diakonie.cz

Zde lze také pomoc nabízet pod odkazem: https://jsmesvami.diakonie.cz/#nabizim-pomoc

Lze využívat rovněž bezplatnou krizovou linku SOS Centra Diakonie (800 567 567), kterou můžete nabízet také lidem ve svém okolí, kteří by nyní potřebovali psychickou podporu na dálku. Linka je v provozu každý den včetně víkendu od 9 do 20 hodin. Další informace…

Od pondělí 23.3. funguje také všeobecná infolinka Diakonie s číslem 24 24 878 24 – sem se mohou obracet potřební lidé z celé ČR a zaměstnanci Diakonie se je pokusí účinně propojovat s nabídkami pomoci z celé ČR. Linka bude fungovat od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Diakonie též spustila veřejnou sbírku na pomoc lidem při epidemii. Účelem je postarat se o nejohroženější skupiny obyvatel (seniory a další), kteří v době trvání nouzového stavu nemají možnost obstarat si běžné životní potřeby. Prostředky využijeme na koordinaci dobrovolnické činnosti v ČR, provoz informační linky a další nezbytnou práci, která zajistí profesionální průběh pomoci.

Sbírka má číslo účtu 2100691426 / 2010, var. symbol 2020 a lze přispět i online. Podrobné informace na webu.

Online přenos bohoslužeb

V neděli od 10:00 můžete sledovat přenos bohoslužby online na youtubovém kanálu:

https://www.youtube.com/channel/UCpl-KalNpL5WFAfykwnAv7g/

Další online evangelické bohoslužby lze sledovat pod odkazy uvedenými zde:

https://www.e-cirkev.cz/clanek/6622-Online-vysilani-evangelickych-bohosluzeb/index.htm

Bohoslužby různých církví budou vysílány rovněž v neděli od 10:00 na ČT 2.

Na www.e-cirkev.cz lze dále nacházet materiály pro domácí bohoslužby a další texty i poslech na každý den.

Pastýřský list od synodního seniora

Pastýřský list synodního seniora

 
Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb.

 

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,

 

prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.

Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru.

S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země, Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě, i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. 

V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Od něj nás neodloučí ani smrt, ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus.

Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli – nejlépe nahlas – sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu Žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení, pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnících. Naplňme přítomnost nadějí i pokorou, vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale proto nemusí být horší.

Každý z nás může aktivně informovat druhé např. o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-cirkev.cz a ustredicce.cz.

Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev, i každý sbor podle svých podmínek, jak Velikonoce oslavit i při respektování všech omezení.

Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války, v dubnu roku 1945 přišel do sborů naší církve dopis synodní rady, v němž se mj. píše: Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu… Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o Boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní.

Kéž i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím.

Pokoj Boží s námi všemi.

 

S úctou

Daniel Ženatý, synodní senior

synodní rada Českobratrské církve evangelické

14.03.2020, 11:38
 
 

Nouzový stav

Omlouváme se, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu nyní odvoláváme plánované sborové shromáždění i nedělní bohoslužby.
 
Níže jsou přiloženy dopisy od synodní rady a od seniora Ústeckého seniorátu.
 
Dále informujeme o tom, že některé sbory budou již tuto neděli bohoslužby přenášet v podobě internetového přenosu. Můžete si vybrat sledování některých (i ve formě živých vysílání) z následujícího seznamu:
 
 
Na webu www.e-cirkev.cz se také mohou objevit další aktuální informace.
 
O dalším sborovém programu Vás budeme informovat postupně. K potřebným osobním setkáním zůstane fara otevřena, popř. lze se spojit k rozhovoru mailem či telefonicky.
 
Přeji Vám dobré dny a pokoj od Boha,
 
Filip Němeček
 
 

Sborový dopis před výročním sborovým shromážděním 2020

SBOROVÝ DOPIS EVANGELICKÉHO SBORU V CHOMUTOVĚ

PŘED VÝROČNÍM SBOROVÝM SHROMÁŽDĚNÍM 2020

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.

Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

(Sk 2, 37-47)

  

Výpověď ze Skutků apoštolských o počátcích církve zní až nečekaně ideálně. Ale Bohu díky, že také nám je ta vize skutečně dána! A Bohu díky za všechny příležitosti, kdy se i v našem chomutovském společenství skutečností stává (byť často nenápadně, ve všedním hávu a zatím bez oněch tisícových příbytků účastníků, ale přesto chvílemi až překvapivě zřejmě): Prostor pro nové živé vztahy navazované v Kristově Duchu… Prostor osvobození od sklonů „onoho zvráceného pokolení“, dá se říct třeba od sobectví, od nekomunikace a nenaslouchání, od mocenských bojů, jež rozdělují, od zhoršující se nálady, jež nadále umocňuje nedůvěru v cokoliv dobrého atd. Prostor inspirativního naslouchání Božímu slovu. Prostor ke společné modlitbě. Prostor rodinného spolubytí u jednoho stolu. Prostor nefalšovaně otevřené komunikace a vzájemného sdílení. Prostor schopnosti se rozdělit, obdarovat a obohatit. Prostor otevřený znamením Boží přítomnosti. Prostor otevřený i dalším hledajícím lidem, mířícím z nejrůznějších stran.

  

Zpráva o životě Farního sboru ČCE v Chomutově za rok 2019

Milé sestry, milí bratři,

jsme vděčni, že církev Kristova na Chomutovsku je. To platí v první řadě. Z biblických svědectví snadno vyčteme, že od prapočátků byly u věřícího lidu důležitější jiné kvality než kvantita. Statistické údaje tedy jako obvykle nenapovídají o životě sboru přespříliš. Ale něco přece:

Průměrná účast na chomutovských bohoslužbách byla v roce 2019 22 lidí. Tento údaj zní slibně, protože opět naznačuje mírný nárůst účasti! Tendence k růstu je pozvolná, ale díky Bohu dlouhodobá.

V kazatelské stanici v Klášterci nad Ohří probíhaly bohoslužby dle možností proměnlivě často (o něco vzácněji než v roce 2018). Na rozdíl od Chomutova se v Klášterci potýkáme spíše s tendencí k dlouhodobému úbytku členů, zejména kvůli nemocím a úmrtím. Průměrná účast na kláštereckých bohoslužbách v roce 2019 byla 7 členů (stejně jako v roce 2018). Některé klášterecké bohoslužby se i v roce 2019 konaly na stavení v Okounově.

K Večeři Páně jsme se scházeli tradičně první neděli v měsíci a o svátečních příležitostech.

Kázal většinou jáhen sboru Filip Němeček, vícekrát také administrátor Marian Šusták a výpomocný kazatel Zdeněk Turek (který se do našeho sboru navrátil jako člen). Dále jsme za kazatelnou uvítali Jiřího Bureše (zdejšího bývalého kazatele), Dana Ženatého (toho času synodního seniora) a jáhna Michala Brandu. Čtené bohoslužby vedla Libuše Weissová.

V Aliančním týdnu modliteb jsme tradičně slavili bohoslužbu společně s Církví bratrskou, tentokrát u nás kázal Roman Kysela. V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se náš sbor opět zúčastnil každoroční ekumenické bohoslužby v Kadani. V únoru proběhla slavnostní bohoslužba se křtem dvou nových členek. Na Velký pátek jsme se i v roce 2019 setkali v rámci širší chomutovské ekumeny, tentokrát u nás kázal Vladimír Moravec z Církve československé husitské. Bohoslužba na Nanebevstoupení Páně proběhla také již tradičně u jednoho ze členů sboru na zahradě. 17. listopadu jsme slavili připomínku třiceti let od Sametové revoluce podle celocírkevního návrhu liturgie s kázáním. Vedle hojněji navštěvované bohoslužby na Boží hod vánoční jsme se po dvouletém přerušení znovu odvážili uspořádat bohoslužbu i na Štědrý večer. Sešel se na ní opět velmi úzký kruh účastníků.

Několikery bohoslužby byly koncipovány jako rodinné, tzn. se zvláštním programem přizpůsobeným pro děti. Mimoto byla dle možností příležitostně organizována nedělní škola. Častěji ovšem děti na našich bohoslužbách chyběly. Je to škoda, protože v týdnu se scházejí poměrně pravidelně. (Navíc i vánoční divadlo prokázalo, že v našem sboru existuje dětí dostatek.) Budeme vděčni, když v následujícím období nepromarníte jedinou příležitost k přizvání dětí; vlastních, nebo i jakýchkoliv jiných. Dodáváme, že na organizaci nedělní školy jsme připraveni se operativně domlouvat. Vyučujících u nás čeká v záloze dost.

Pokud jde o pravidelný program v týdnu:

I v roce 2019 se konalo modlitební ztišení od 8:00. Průměrně se jej i v tomto roce zúčastnili dva lidé. Projevíte-li zájem, uvítáme rozšíření modlitebního kruhu. Může to být smysluplné pro jednotlivé účastníky i pro celek sboru. Vyhovovaly-li by Vám více jiné termíny než pondělí od 8:00, budeme vděčni za odezvu.

Ekumenická modlitební setkání probíhala tradičně jednou měsíčně v pondělí od 18:00 střídavě na adresách různých místních denominací.

V rámci dětské katecheze se osvědčilo rozdělení na mladší školní a starší školní věk. Mladší děti se scházejí k přípravě na přijímání Večeře Páně. Starší k přípravě ke konfirmaci. Na podzim se pak obě skupiny sešly i s dospělými ochotníky ke zkouškám vánočního divadla. Scénář vycházel z filmového námětu na přání dětí, k divadelnímu užití jej upravil Zdeněk Turek.

Přistoupivší členka Magdalena Gregorová nově zavedla středeční aktivitu jménem Kruh žen. Ženy se scházejí v určených středách k výrobě předmětů v atmosféře přátelského sdílení. Většina výrobků v roce 2019 našla odbytiště na trzích Střediska Diakonie ČCE v Mostě. (Jednalo se tak o jeden ze symbolů upevňování naší spolupráce s tímto střediskem Diakonie.) Kruh žen samozřejmě zůstává i dalším zájemkyním otevřen.

Ve čtvrtek od 16:00 standardně probíhaly odpolední biblické hodiny v Chomutově. V roce 2019 se na nich scházelo průměrně 6 lidí. Četli jsme list Efezským a knihu Kazatel. V létě se konaly volnější biblické hodiny na jiná témata, spoluurčované a někdy i spoluorganizované jednotlivými účastníky. V rámci Aliančního týdne modliteb byla tradičně uspořádána ekumenická biblická s Církví bratrskou. V Klášterci nad Ohří v roce 2019 proběhla biblická hodina jen jedna.

Ve vybrané pátky jsme se v Chomutově scházeli na tzv. Rozpravách o životě s vírou, které zde v podstatě nahrazují setkávání tzv. „střední generace“. V roce 2019 se byl průměrný počet účastníků jednotlivých setkání 4. Jsme vděčni za prostor velmi otevřený vzájemnému sdílení, písním, biblickým zamyšlením i modlitbám.

Probíhaly i nadále příležitostné pastorační návštěvy či obdobná setkání, organizovaná jáhnem, ale i některými členy sboru.

Pokřtěny byly dvě nové členky. Konaly se dva církevní sňatky a tři pohřební obřady z naší strany zorganizované.

Vzpomínáme na sestru Martu M., zesnulou v požehnaně vysokém věku. A na sestru Ludmilu L. a na bratra Miloslava Z., členy kazatelské stanice v Klášterci nad Ohří.

V první půli roku pokračovala služba našeho jáhna ve výchovném ústavu Místo. Po celý rok se nadále konala v Klubu Esprit, určeném pro lidi s duševním onemocněním, a v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi v Jirkově. Nově započata byla i v azylovém domě Armády spásy pro dospělé v Jirkově. Pokračujeme ve spolupráci se Střediskem Diakonie ČCE v Mostě.

Proběhly následující jednorázové mimořádné akce: ekumenická pobožnost na Mezinárodní den Romů, ekumenická pobožnost na zahájení Dobrofestu, bohoslužebná i historická připomínka 120. výročí zbořeného chomutovského evangelického kostela za spoluúčasti německého partnerského sboru, ekumenické vánoční besídky v azylovém domě a v nízkoprahovém klubu Armády spásy, Vánoční punč s výše zmíněným sborovým divadlem, výlety na Špičák a do Okounova, pouštění draků a opékání buřtů na Kočičáku, literární festivaly Giňimo-Geňipen-Čtení (za spoluúčasti romsky píšících autorů) a Čtení (s výhradně česky píšícími autory), přednáška Jiřího Šlajsny o mithraismu a kultu Sol Invictus nahlížených v souvislostech s vývojem ranějšího římského křesťanství, sborová brigáda, sborový Silvestr.

Jsme vděčni (a vzdáváme díky Bohu) za veškerý Váš zájem o víru a život církve, i za konkrétní angažovanost mnohých z Vás ve sboru. V době nezadržitelně postupujícího přechodu na samofinancování nelze dostatečněkrát zopakovat výrazy vděčnosti plátcům pravidelného příspěvku „saláru“. I výše vybrané částky v roce 2019 vzrostla, což nám dodává i naději do budoucna.

Kéž Bůh dá, abychom byli i v následujících letech účastni růstu našeho sboru, co do počtu, ale i hojnosti duchovních obdarování, intenzity vzájemného společenství atd. Všechny příležitosti k tomuto růstu můžeme přijímat radostně, ale i odpovědně. Místo, jež v Chomutově zastáváme v Kristově Duchu, zůstává bezpochyby důležité i pro další vztahy a souvislosti mimo sbor, přestože předivo těchto vztahů nemusí být zdaleka vždy nápadné a snadno rozpoznatelné.

  

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

 • O první neděli postní 1. 3. rodinná bohoslužba – přizpůsobená i pro děti

 • V neděli 15. 3. počínaje bohoslužbou od 10:00 – výroční sborové shromáždění s opakovanou volbou Filipa Němečka

 • Na Zelený čtvrtek 9. 4. od 17:00 – Sederová večeře

 • Ne Velký pátek 10. 4. od 17:00 – ekumenická velkopáteční bohoslužba

 • V neděli na Boží hod Velikonoční 12. 4. od 10:00 – bohoslužba se křtem Vlastimila F.

(V Klášterci nad Ohří se domluvíme, zda bude nedělní velikonoční bohoslužba spojena s chomutovskou, nebo zvlášť.)

  

INFORMACE K VÝROČNÍMU SBOROVÉMU SHROMÁŽDĚNÍ S OPAKOVANOU VOLBOU KAZATELE

Jáhnovi Filipovi Němečkovi skončí v září 2020 pětileté období služby, k níž byl ve sboru zvolen a povolán v roce 2015. Staršovstvo schválilo jeho kandidaturu do opakované volby na další pětileté období. Opakovaná volba spočívá v hlasování o dosavadním kazateli jako o jediném kandidátovi.

Pro Váš přehled rekapitulujeme pravidla daná církevními řády:

Sborové shromáždění i volba samotná jsou platné za účasti jakéhokoliv počtu hlasovných členů. (Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, může se volba vykonat za jakéhokoliv počtu přítomných po uplynutí půl hodiny od začátku sborového shromáždění. Sborové shromáždění začne bohoslužbami v 10:00.)

Na nástěnce ve sborových prostorách je dopředu vyvěšen jednací pořad, seznam hlasovných členů a výkaz hospodaření s návrhem rozpočtu.

Na seznamu hlasovných členů evidujeme veškeré členy sboru s oprávněním hlasovat a volit. Seznam hlasovných členů je staršovstvem každoročně aktualizován. Upozorňujeme, že v souladu s církevními řády posléze vyřazujeme jména lidí, u nichž neshledáváme rozpoznatelnou aktivní účast na sborovém životě. (Přičemž vyřazení ze seznamu hlasovných členů ještě nikterak neznamená vyřazení z celkové evidence členů sboru!) Domníváme se, že naše praxe vedení seznamu hlasovných členů je poměrně vstřícná, ale v případě Vašich pochybností a zároveň Vašeho zájmu o účast na sborovém shromáždění určitě můžete vznést dotaz, zda je Vaše jméno v seznamu uvedeno. Lze také pročíst seznam visící na nástěnce ve sborových prostorách. Případné námitky je staršovstvo povinno přijímat nejpozději do šesti dnů před konáním sborového shromáždění.

  

PRAVIDELNÝ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ PROGRAM:

 • Bohoslužby v neděli od 10:00 v Chomutově a po domluvě od 13:30 v Klášterci nad Ohří, popřípadě v Okounově (konají se nepravidelně na různých místech; lze předem zavolat Filipovi Němečkovi s prosbou o upřesnění)

 • Modlitební ztišení v pondělí od 8:00 v Chomutově

 • Ekumenická modlitební setkání 1. pondělí v měsíci střídavě v sídlech různých denominací (viz aktuální program)

 • Setkání starších dětí (s přípravou ke konfirmaci) v úterý od 16:00 v Chomutově

 • Ve středu od 13:00 duchovní setkání v Chomutově v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním (Husovo náměstí 38, vchod z druhé strany, zájemci se mohou přihlásit)

 • Setkání mladších dětí ve středu od 17:00 v Chomutově

 • Kruh žen v určené středy jednou za tři týdny od 17:00 (viz program)

 • Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 v Chomutově

 • Setkání Rozpravy o životě s vírou vždy druhý pátek v měsíci od 18:00 v Chomutově

 • (Biblická hodina v Klášterci nad Ohří lze uspořádat v nepravidelných termínech po vzájemné domluvě)   

  

Podrobný program můžete sledovat na nástěnce nebo na webu:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/

V případě potřeby můžete kontaktovat vedení sboru na chomutov@evangnet.cz na fi.nemecek@gmail.com nebo na sborovém telefonním čísle 604 238 709.

Zveme na vánoční bohoslužby

Zveme na Vánoční punč 2019

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 27. 12. – 30. 12. nebude Filip Němeček přítomen z důvodu dovolené.

V naléhavých případech zastupuje Marian Šusták

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak)

V mimořádných případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Adventní sborový dopis 2019

ADVENTNÍ DOPIS

ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V CHOMUTOVĚ

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy

‚opásáni kolem beder pravdou,

obrněni pancířem spravedlnosti,

obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘

a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

(Ef 6, 10-20)

Adventní období nám připomíná, že se po celý život připravujeme na příchod Boží; na příchod Světla vycházejícího uprostřed temnot. Povahu těchto celoživotních příprav přibližuje třeba klasický adventní verš z epištoly Římanům (13, 12): „Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.“

Verše, které jsem vybral z epištoly Efezským, ještě blíž objasňují, že k životu víry patří i zápas: Duchovní boj světla s mocnostmi temnoty. Této válce se v podstatě nemůžeme vyhnout. Nestačí složit ruce v klín s pocitem, že jako věřící jsme spaseni. Naopak, ocitli jsme se v prvních frontových liniích bitvy, jejíž vývoj je důležitý i pro ostatní. A tak se za symbolikou zrození Světla Vánoc odehrává bouřlivější drama, než které běžně dohlédneme za výlohami obchodů

Apoštol píše, že vedeme boj „proti nadzemským duchům zla“. V jazyce jeho doby zněly ty pojmy samozřejměji. My už o ďáblu a démonech neuvažujeme tak přímočaře – máme spíš sklony takové entity zařadit do panoptika čertů vystupujících v dětských pohádkách. Avšak reálné zlo utržené ze řetězu nelze podcenit; žije si vlastním životem a manipuluje inteligentně. Nemusí přitom jít zdaleka jen o nápadné projevy posedlého jednotlivce – zlo může naopak silně ovládat i rodiny, skupiny, společnosti či národy, jež vypadají na pohled spořádaně. Působí napříč vztahy. Působí také v církvi. Říkáte si možná, že tyto postřehy nenavozují vánoční atmosféru, aleNovorozenému Ježíšovi ihned král Herodes usiloval o život (a rozpoutal kvůli tomu masakr, o kterém se raději nerozepisuji), tato skutečnost neodmyslitelně patří k původní vánoční atmosféře…

Se skutečností zla je navíc spojená ještě jedna komplikacejak píše Miroslav Volf (teolog chorvatského původu, který zpracovává zkušenost s válkou v Jugoslávii): „Zlo často proniká do samotné naší duše a ovládá nás právě z té hradby, kterou jsme si proti němu sami vystavěli.“ Proto sám Ježíš duchapřítomně říká: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“. Proto též autor epištoly Efezským píše: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ A frontová linie takového boje vede napříč každým z nás…

Proto na takový boj nestačí naše vlastní síly. Proto svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ Mimoto v dopise Efezským čteme víc o té „zbroji světla“, o Boží zbroji, která nám pomůže zvítězit. Ale vidíme, že spíš než o útočné zbraně jde o nástroje zázračně sebeobrany: pás pravdy, pancíř spravedlnosti, obuv vhodná k pohotové službě evangeliu pokoje, štít víry, přilba spasení… Najednou to zní přece jen až poklidně mírumilovně, kdyby ten zápas nemusel být tak zapálený, tak vážný… Jediná „útočná“ zbraň je „meč Ducha, jímž je slovo Boží“. Leč i s tímto prostředkem může chrabrý šerm Ducha působit velmi pokojně, jak je naznačeno rovněž v epištole Efezským (4, 29): Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.“ Navíc nejde jen o to, abychom šermovali jednotlivými slovíčky, ale aby celé naše životy odrážely pohyb Božího slova, odzbrojujícího i v tichosti.

A co ke společnému bitevnímu tažení víry ještě neodmyslitelně patří: „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.“ K těmto apoštolovým slovům se ze srdce připojuji a také prosím: Modlete se za sebe navzájem i za mne.

Filip Němeček

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE SBORU:

V neděli od 10:00 bohoslužby

(v Klášterci nad Ohří jsou bohoslužby od 13:30, někdy mohou být v Okounově, někdy nejsou. V případě zájmu lze kontaktovat Filipa Němečka s prosbou o upřesnění.)

V pondělí od 8:00 modlitební ztišení a meditace nad Biblí

(První pondělí v měsíci se rovněž účastníme ekumenických modlitebních setkání od 18:00; střídavě u nás i v jiných církevních společenstvích v Chomutově a v Jirkově.)

V úterý od 16:00 – starší školní děti: příprava ke konfirmaci

(Do Vánočního punče však probíhají zkoušky vánoční divadelní hry v úterý od 17:15.)

Ve středu od 17:00 (počínaje pozdějším jarním obdobím od 18:00) mladší školní děti

Ve středu jednou za 3 týdny (nejblíže 4. 12.) od 17:00 Kruh žen (setkání žen a společné vyšívání, vyrábění apod. Další termíny budou postupně uveřejněny ve sborovém programu.)

Ve čtvrtek od 16:00 biblická hodina

(V Klášterci nad Ohří lze biblické hodiny uspořádat v termínech dle vzájemné domluvy.)

Vždy druhý pátek v měsíci (nejblíže 13. 12.) od 18:00 setkání Rozpravy o životě s vírou

(Mimoto duchovně provázíme zájemce v Klubu Esprit, což je terapeutické komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním, a v azylových domech Armády spásy v Jirkově.

V Klubu Esprit probíhá duchovní setkání vždy ve středu od 13:00, zájemci mohou kontaktovat Filipa Němečka.)

ZVLÁŠTNÍ PROGRAM V ADVENTNÍM A VÁNOČNÍM OBDOBÍ:

V neděli 1. 12. od 10:00 adventní bohoslužba rodinná (dobře přístupná i pro děti)

V sobotu 7. 12. by měla proběhnout mimořádná delší zkouška vánočního divadla, upřesní Mladana Hezoučká či Zdeněk Turek

21. prosince proběhne od 17:00 Vánoční punč (sborové divadlo, cukroví, punč…)

V Chomutově počítáme s bohoslužbou čtvrtou adventní neděli 22. prosince od 10:00, s bohoslužebným setkáním v úterý 24. prosince od 22:00 a s bohoslužbou na Boží hod Vánoční ve středu 25. prosince od 10:00. (V Klášterci nad Ohří dle pozdější domluvy.)

Předběžně opět počítáme i se sborovým Silvestrem.

Můžete také sledovat sborový web i s aktuálním programem: www.cce-chomutov.cz

a sborový facebook: https://www.facebook.com/CCEChomutov/