Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Zveme na připomínku 120. výročí vysvěcení zbořeného kostela

Zveme na sesterské literární festivaly 20. 9. a 21. 9.

Usnesení posledního synodu

Na adrese https://www.ustredicce.cz/rubrika/752-Vedeni-cirkve-Synod-Usneseni-synodu/index.htm je k dispozici plné znění usnesení 1. zasedání 35. synodu. (Odkaz na stručné shrnutí jednání viz níže.)

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 1. 7. – 14. 7. 2019, 22. 7. – 31. 7. a 12. 8. – 18. 8. nebude Filip Němeček přítomen z důvodu dovolené.

V naléhavých případech zastupuje od 8. 7. do 14. 7. Jiří Šamšula, v ostatních termínech Marian Šusták.

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/702-jiri_samsula

http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak)

V mimořádných případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Informace ze synodu 2019

Na http://synodcce.cz/category/zpravy-ze-synodu/ máte možnost pročíst důležité, stručně a přehledně rozčleněné informace o jednání posledního synodu.

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 30. 5. – 2. 6. 2019 nebude Filip Němeček přítomen z důvodu dovolené.

V naléhavých případech zastupuje Jiří Šamšula.

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/702-jiri_samsula)

Ve zvláštních případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Zveme na Noc kostelů 24. 5. od 17:30

Zveme na velkopáteční bohoslužbu 19. dubna od 17:00

Sborový dopis před výročním sborovým shromážděním v březnu 2019

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k  lítosti.‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

(Ř 12, 1-21)

Apoštol Pavel píše o církvi vizionářsky; jako o rodící se nové společnosti uprostřed společnosti současné. Ve společenství tohoto typu jde mnohem spíše o osobní setkání než o anonymní zařazení se do soukolí nějaké instituce. Správně uchopený církevní život si lze představit mnohem spíše jako život konkrétní rodiny místního sboru než jako nadčasový a nadprostorový kolos, fungující po způsobu „o nás bez nás“. Duch Boží utváří svou rodinu přímo z nás tady a teď, jako poprvé, z ničeho. (Lze přitom přijmout jako výhodu, že naše církev je dnes v Čechách společenstvím menšinovým. Není navenek samozřejmé se k ní hlásit. Nemáme výrazné mocenské ambice. Lidé k takovému společenství příslušejí mnohem spíš z vnitřního přesvědčení než ze zvyku nebo kvůli nějakým výhodám.)

V církevní rodině se doplňujeme navzájem. Každý člověk zde nachází smysluplné místo podle osobních obdarování. Četli jsme sice, že apoštol Pavel doporučuje toto místo hledat s pokorou: „Nesmýšlejte výš, než je komu určeno“… Zároveň však mezi řádky apoštolovy řeči proznívá, abychom o svém místě nesmýšleli ani níž, než je komu určeno. Z historie lze doložit, kolik zázraků se odehrálo i skrze konkrétní nasazení jednotlivců či malých komunit věřících v Kristově Duchu.Soudržná rodina církve může též velmi posloužit celé společnosti. A otevírá se zde i rozsáhlejší prostor k milování nepřátel. Prostor k novému dorozumění ve společnosti rozdělené konflikty. Nepodceňujme tedy naše společné místo zde. A přijměme povzbuzení ještě z dalšího Pavlova dopisu (1K 15, 58): „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“

Zpráva staršovstva o životě Farního sboru ČCE v Chomutově za rok 2018

Milé sestry, milí bratři,

je složité rekapitulovat, co se za poslední rok ve sboru odehrálo. Většina nejdůležitějšího dění je těžko postihnutelná – odehrává se zejména ve Vašich osobních setkáních (s Bohem a s druhými lidmi), což nelze statisticky vyčíslit. Z výčtu akcí, které za poslední rok ve sboru proběhly, prosvítá pouze černobílý obraz. Předestřeme si jej však alespoň pro základní, velmi přibližnou představu.

Základem sborového života jsou nedělní bohoslužby. Povzbuzující je přítomnost těch, kdo se zde scházejí pravidelně. Liturgickou bohoslužbu u nás již trvale doplňují následující posezení u kávy a čaje (se zákusky, jež věrně mnozí z vás přinášejí), kdy také jako Kristova rodina srůstáme u společného stolu. Průměrná účast na chomutovských bohoslužbách oproti dvěma předchozím letům mírně stoupla: V roce 2018 šlo o 21 lidí. Večeře Páně byla tradičně vysluhována vždy první neděli v měsíci a o mimořádných svátečních příležitostech. V kazatelské stanici v Klášterci nad Ohří se bohoslužby konaly v proměnlivé četnosti o průměrné účasti 7 členů. Zahrnujeme v to i několikeré domácí bohoslužby v Okounově, popř. v Ostrově nad Ohří.

Většinou kázal Filip Němeček. Vícekrát sloužil administrátor Marian Šusták. Dále jsme za kazatelnou uvítali zdejší bývalé faráře Jiřího Bureše a Petra Pazderu Paynea, dvakrát též zdejšího bývalého člena Jiřího Šamšulu (dnes faráře v Litoměřicích) a Jana Matouška (místního kazatele Církve adventistů sedmého dne). Senior Tomáš Matějovský vedl bohoslužby se slibem nového staršovstva. Čtené bohoslužby vedli Libuše Weissová a Blahoslav Provazník.

Pokud jde o mimořádné bohoslužby, vedle klasických svátečních a rodinných (přizpůsobených pro děti) lze zmínit již tradiční bohoslužby na Nanebevstoupení Páně u jednoho z našich členů (tentokrát nikoliv na zahradě, ale v domácnosti kvůli bouřce) a dále nově zavedené bohoslužebné usebrání s modlitebním ztišením v rámci silvestrovské oslavy u společného stolu.

Proběhlo také více ekumenických bohoslužeb: V rámci Aliančního týdne modliteb tradičně s Církví bratrskou. V rámci Týdne modliteb za Jednotu křesťanů s více denominacemi v římskokatolickém kostele v Kadani. Na Velký pátek v Chomutově s Církví bratrskou, Československou církví husitskou a jirkovským Křesťanským společenenstvím. A o jedné neděli v rámci velikonočního období rovněž s Církví bratrskou a s Československou církví husitskou. Zúčastnili jsme se též ekumenické bohoslužby v rámci setkání rodáků z Kupičova. Ve spolupráci s Armádou spásy jsme uspořádali vánoční duchovní program v azylovém domě a v nízkoprahovém klubu v Jirkově.

Nadále pokračujeme ve vedení nedělní školy. V roce 2018 nedělní škola v Chomutově probíhala pod vedením dvou lektorek, které jsme také vyslali na celocírkevní odborný kurz. Nedělní škola probíhá stále spíše nárazově v závislosti na přítomnosti a množství dětí. Zdůrazňujeme, že jakýkoliv dětský návštěvník bohoslužeb je pro nás mimořádně cenný. Pokud jde o obsah nedělních škol, začali jsme se systematicky věnovat základním novozákonním textům, převážně o Ježíšovi.

Jak již vyplynulo v odstavci o bohoslužbách výše, v roce 2018 jsme také zvolili nové staršovstvo. Na poměry malého sboru poněkud netradičně jsme jeho řady ještě rozšířili o jednoho člena. Je ovšem radostí vnímat, nakolik je spojena širší členská základna staršovstva s užším angažovaným jádrem sboru. Za nadějnou považujeme i kombinaci starších presbyterů s poprvé zvolenými (v některých případech též mladšími), vstupujícími do této služby aktivně, s čerstvou energií.

Dále vyjmenujeme pravidelný program v týdnu. Od roku 2018 začíná běh týdne pondělním modlitebním ztišením. Konali jsme jej od 8:00. Scházeli jsme se zpravidla ve dvou lidech. O významu modlitby jsme přesvědčeni, a navíc lze docenit možnost soustředně se k ní ztišit uprostřed všedního ruchu. Kdybyste chtěli apelovat, aby se modlitební setkání konala v jiném čase, můžete tak učinit. Lze také navštěvovat ekumenická modlitební setkání, která i v roce 2018 probíhala jednou měsíčně v pondělí od 18:00 střídavě v sídlech různých místních denominací.

V úterý se scházely děti, které jsme na podzim začali pozvolna rozdělovat na setkání mladších dětí a na konfirmační přípravu. Jsme vděčni za dostatek ochoty rodičů (i samotných dětí) k tomu, aby se děti začaly scházet jednou týdně. (Předtím šlo o setkávání jednou za 14 dní.) Na podzim 2018 jsme navíc vynaložili společné mezigenerační úsilí na tvorbu amatérského vánočního filmu. Výsledek jsme prezentovali na Vánočním punči.

Ve čtvrtek standardně probíhaly odpolední biblické hodiny v Chomutově. V roce 2018 jsme na nich zaznamenali průměrnou účast 7 lidí. Je zajímavé, že na biblických hodinách se lze setkat se zčásti jiným složením pravidelnějších účastníků než na bohoslužbách. V létě jsme je opět konali na zahradě, s rozmanitějším programem na přání členů sboru, někdy i s jejich spoluvedením. Biblická hodina v Klášterci nad Ohří proběhla v daném roce pouze jedna, i ona však nepopiratelně měla smysl. V rámci Aliančního týdne modliteb proběhla u nás biblická s Církví bratrskou za účasti širší ekumeny. Na Zelený čtvrtek jsme opět po delší době uspořádali sederovou večeři.

Vždy druhý pátek v měsíci probíhaly již pravidelně tzv. Rozpravy o životě s vírou. Jedná se o posezení navazující na dřívější setkání „střední generace“. Jsou založena na vzájemném sdílení životních radostí i bolestí z hlediska víry, zarámovaném společnými modlitbami, písněmi a krátkými biblickými vstupy.

Probíhaly i nadále příležitostné pastorační návštěvy. O setkání s duchovním lze v případě zájmu požádat. Neodmyslitelně však do této oblasti spadají také návštěvy ze strany členů sboru, nejčastěji v domově pro seniory.

Po celý rok probíhaly též předkřestní přípravy a několikero předsvatebních příprav. Pokřtěny byly dvě nové členky. Jedna členka (již dříve pokřtěná v jiné církvi) do sboru přistoupila.

Proběhly také dva církevní pohřby a dvoje neformální ukládání urny do hrobu s duchovním slovem a modlitbou. Na jednom z těchto obřadů ukládání urny bylo vedle rodinných příslušníků přítomno více členů sboru – jedná se rovněž o projev vzájemné soudržnosti.

Celoročně též pokračovala naše duchovní služba ve výchovném ústavu Místo, v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním a v azylovém domě Armády spásy pro matky s dětmi.

Pokud jde o netypické akce v roce 2018, mimo již zmíněných lze vyjmenovat čečensko-české setkání po bohoslužbách, další besídku o duševních onemocněních a spiritualitě, promítání dokumentů Jednoho světa, originální výlet s farářem Mikulášem Vymětalem do Prahy, sborový výlet na Volyň, sborový výlet na oslavu 100 let ČCE v Teplicích. Konal se také další ročník literárního festivalu – na těchto akcích se již stalo tradicí, že kombinujeme čtení místních autorů spojených se sborem (respektive tentokrát šlo jen o autorky) s vystoupeními známějších autorů či autorek odjinud. Letos zde četl své povídky i zdejší bývalý farář Petr Pazdera Payne.

Potěšila nás zvýšená ochota členů sboru podílet se na různých finančních, ale i nefinančních sbírkách. Zvláštní překvapení přinesla letošní vánoční akce Krabice od bot. V modlitebně se nakonec nashromáždily stovky dárkových krabic, většinou od lidí nám zcela neznámých. Zajistili jsme jejich přerozdělení na vánoční besídky v dětských ústavech, nízkoprahových klubech a v rámci podobných iniciativ.

Musíme bohužel konstatovat zanikání hudebních těles, jež v našem sboru působila dříve. Trubači Consonare v roce 2018 ukončili dosavadní činnost. Pěvecký sbor Paškál činnost ani v tomto roce neobnovil. Jsme ovšem vděčni za spontánní, mimoděčné projevy rozvoje hudebního života: Ať už za ustálený zvyk společného zpěvu po biblických hodinách, nebo za opětovné včlenění zpěvníků Svítá, přičemž přibývá lidí ochotných doprovázet písně na kytaru.

Vedle webových stránek již stabilně funguje sborový facebook.

Zvolna se rozrůstá sborová knihovna s tituly vhodnými pro děti i pro dospělé. Posloužila též k občasným výpůjčkám ve výchovném ústavu a v azylovém domě.

Děkujeme za veškerou všední i mimořádnou pomoc s organizací sborového života. Děkujeme jako obvykle všem přispěvatelům saláru. S postupující finanční odlukou církve od státu je toto téma čím dál důležitější. Některým přispěvatelům zjevně záleží na zachování života sboru v plnohodnotné podobě, čehož si velmi ceníme a je to pro nás povzbuzením.

Na závěr opět zdůrazňujeme vděčnost za jakékoliv formy života sborového i kartotékový sbor přesahujícího, které statisticky evidovat nelze. O jejich dosahu ve sféře Boží působnosti nemusíte mnohdy tušit ani vy, jejich přímí účastníci.

Připomínáme si stále Ježíšova slova, že království Boží působí ve světě zprvu jako nepatrné zrnko rostliny, která se až později rozroste do monumentálních rozměrů. Zažíváme však již i první náznaky velkolepé žně.

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

 • V neděli 24. 3. počínaje bohoslužbami od 10:00 – výroční sborové shromáždění
 • Ve čtvrtek 28. 3. od 17:30 – přednáška Jiřího Šlajsny Sol invictus! (o raném křesťanství a „nových“ římských náboženstvích)
 • Na Květnou neděli 14. 4. od 10:00 – plánujeme předběžně bohoslužby rodinné
 • Ne Velký pátek 19. 4. od 17:00 – ekumenické velkopáteční bohoslužby
 • V neděli na Boží hod Velikonoční od 10:00 – bohoslužby se křtem dvou členek

(V Klášterci nad Ohří podle domluvy, zda budou spojeny, nebo zvlášť.)

 • V pátek 24. 5. od 17:30 – Noc kostelů

PRAVIDELNÝ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ PROGRAM:

 • Bohoslužby v neděli od 10:00 v Chomutově a po domluvě od 13:30 v Klášterci nad Ohří, popřípadě v Okounově (konají se zde nepravidelně na různých místech; lze předem zavolat Filipovi Němečkovi s prosbou o upřesnění)
 • Modlitební ztišení v pondělí od 8:00 v Chomutově
 • Mladší školní děti v pondělí od 16:45 v Chomutově
 • Příprava starších dětí ke konfirmaci v úterý od 17:15 v Chomutově
 • Ve středu od 13:00 duchovní setkání v Chomutově v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním (Husovo náměstí 38, vchod z druhé strany); zájemci se mohou přihlásit
 • Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00 v Chomutově, po domluvě lze uspořádat též ve čtvrtek od 18:00 v Klášterci nad Ohří
 • Setkání Rozpravy o životě s vírou vždy druhý pátek v měsíci od 18:00 v Chomutově

Podrobný program můžete sledovat na nástěnce nebo na webu:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/

Zveme na přednášku Jiřího Šlajsny ve čtvrtek 28. 3. 2019