Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Obnovování bohoslužeb

Od začátku května obnovujeme bohoslužby, prozatím v omezených počtech ve dvou časech: od 10:00 a od 16:00. Zájemci se mohou přihlašovat předem. Od 10:00 bude prozatím pokračovat i on-line přenos přes sborovou videokonferenci. (O přístup do ní můžete požádat.)

Dočasné odvolání bohoslužeb a dalších sborových aktivit

Omlouváme se, na základě rozhodnutí staršovstva se s ohledem na protiepidemická opatření nyní bohoslužby ani jiné aktivity v sídle sboru nekonají.

Nabízejí se však alespoň bohoslužby a biblické přes internetovou videokonferenci. (Probíhat budou v běžných časech – bohoslužby v neděli od 10:00 a biblické ve čtvrtek od 16:00.) O přístup do videokonference můžete požádat.

Možný je také telefonický či e-mailový kontakt, popřípadě osobní setkání s kazatelem po vzájemné domluvě.

Vánoční pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

V moci narozeného Krista nemusíme pasivně čekat na to, jak to všechno dopadne. Tím bychom jen ničili neopakovatelnou hodnotu každé nové minuty, která je nám dána.

Milí přátelé, sestry a bratři,

základ Vánoc roku 2020 se oproti letům předchozím nemění. Bůh se stal člověkem a jako ukřižovaný a vzkříšený Pán světa nás zbavuje viny a vede k plnosti lásky a spravedlnosti.

Souvislosti letošních Vánoc jsou však od předchozích let odlišné.

Nebezpečí koronaviru mění dosavadní způsob života. Co bylo dříve samozřejmé, už samozřejmé není.

Letos proto dostáváme všichni stejný vánoční dárek. Jaký? Nekončící množství otázek.

Některé z nich mohou znít takto:

Prožíváme pouze krátkou etapu omezení, po níž se vše vrátí do předchozího stavu?

Nebo se nacházíme v počátcích trvalé změny?

Rodí se doba skromnějšího životního stylu?

Jak to vše ovlivní v příštích letech životy našich dětí a vnuků?

A co život sborů a církve? Chvěje se v základech, když nemůžeme být delší čas spolu ve shromážděních?

A další a další otázky vyskakují v našich myslích.

V moci narozeného Krista nemusíme pasivně čekat na to, jak to všechno dopadne. Tím bychom jen ničili neopakovatelnou hodnotu každé nové minuty, která je nám dána.

I proto je krásné, kolik lidí na celé planetě aktivně nachází své místo v boji proti pandemii.

Z bohatství možností co můžeme dělat, si dovolím doporučit tyto:

Hledejme, jak potěšit a povzbudit ty, kteří jsou kvůli covidu-19 izolováni od ostatních.

Nebojme se sobě i svému okolí připomínat, že skromnost neznamená nouzi.

Připomínejme si, že i dnes trpí miliony lidí rozličnou nouzí a pronásledováním. Hledejme, jak jim pomoci.

Modleme se, aby nás i ostatní Bůh sílil, když jsme nemocní, když pláčeme nad úmrtím svých milých, když dopadáme na dno svých sil, když se ocitáme na konci slepých uliček, když nám je (a možná bude) zle.

Protože, přátelé, pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí našich i smyslů našich v Kristu Ježíši.

S úctou a srdečným pozdravem

Daniel Ženatý

synodní senior

Dopis seniora Ústeckého seniorátu

Usnesení 2. zasedání 35. synodu ČCE

Pod odkazem https://www.ustredicce.cz/clanek/6525-Usneseni-2-zasedani-35-synodu-CCE/index.htm si můžete přečíst znění zpráv a usnesení z posledního synodu.

Doporučeníhodné k pročtení jsou například zprávy synodní rady. Zajímavé podněty může skýtat i přehled průběžného plnění Strategického plánu naší církve.

Vzhledem k následujícímu období stojí za pozornost například průzkumná volba do budoucí nové synodní rady. (Definitivní volba bude po provedení průzkumných voleb v jednotlivých seniorátech uskutečněna příští rok na následujícím synodu.)

Zkušenost s aktuálním krizovým stavem zavdala podnět k přípravě návrhu na změnu církevních řádů, která v případě mimořádných událostí umožní nahradit jedno ze zasedání synodu svoláním orgánu, na který přejdou všechny pravomoci synodu s výjimkou volby členů synodní rady. Podobné změny je třeba navrhnout i v situaci, kdy není možné svolat konventy nebo sborová shromáždění.

Některá rozhodnutí vyplývají ze situace postupující finanční odluky církve od státu, která přináší také nevyhnutelné zvyšování finančních odvodů za jednotlivé sbory. (Přehled plánovaného zvýšení pro příští léta najdete v materiálech uveden rovněž.) Posilován je důraz na finanční spoluodpovědnost aktivních členů sborů. Vyplývá z toho změněná formulace pravidel pro evidenci členů s hlasovným právem: Do seznamu členů s hlasovným právem budou zapsáni všichni členové sboru „starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především účastí na jeho bohoslužebných shromážděních nebo jiných aktivitách, a zároveň jsou plátci saláru. Staršovstvo může v odůvodněných případech učinit výjimku a zapsat do seznamu člena, kterému objektivní příčiny brání podílet se na životě sboru nebo platit salár.“ Staršovstvo na začátku každého roku seznam překontroluje. (A ještě do šesti dnů před sborovým shromážděním může vznést kdokoliv připomínky k jeho podobě.) Připomínáme, že doporučená výše saláru od členů sboru s vlastním příjmem je v současnosti 5% jejich celkových čistých ročních příjmů. A připomínáme také, že zápis v seznamu hlasovných členů umožňuje hlasování na sborových shromážděních (včetně voleb kazatele, staršovstva apod.), ale jde pouze o užší výběr ze seznamu všech členů sboru. Neplacení saláru nemůže být důvodem k vyloučení z církve.

Dopis synodní rady sborům

 

Předplatné – Český bratr

Aktuální odkazy na evangelický audioarchiv a modlitby připravované členy církve

Jak již někteří z Vás vědí, od jara je v čilém provozu česbokratrský evangelický audioarchiv, ve kterém najdete stovky úvah, písní zpívaných či jen jako doprovod, načtené knihy a další nahrávky. Různí přispěvatelé nadále pokračují v produkci.

Nová konečná adresa celého archivu je: https://soundcloud.com/ecirkev.

Součástí archivu jsou i pravidelné biblické úvahy, vydávané každou středu. Ty najdete buď v archivu, nebo zjednodušeně na adrese https://www.e-cirkev.cz/slovo. Na tomto webu je pohromadě  všech dosavadních 116 úvah rozdělených podle období (Slovo na doma – denní úvahy v období březen – červen 2020, Slovo na prázdniny – prázdninové týdenní úvahy a od září znovu Slovo na týden – týdenní úvahy.) Denní frekvenci úvah je plánována znovu v adventním a postním období, jindy půjde o úvahy týdenní.

Kromě internetové platformy pro audioarchiv Soundcloud (odkaz je výše) jsou vybrané nahrávky k poslechu také na velmi oblíbené platformě Spotify (odkaz je https://open.spotify.com/show/3n76HdZ6y3dVXBoimegyfi) a pro uživatele zařízení Apple je možné archiv nalézt i v aplikaci Apple Podcast na https://podcasts.apple.com/cz/podcast/%C4%8Deskobratrsk%C3%A1-c%C3%ADrkev-evangelick%C3%A1/id1504968426

Každé pondělí jsou také na webu a sociálních sítích vydávány modlitby připravené laickými členy církve – odkaz na ně je https://www.e-cirkev.cz/modlitba. Všechno nové je hromadně prezentováno na facebookové stránce – https://www.facebook.com/Ecirkev/, kde se objevují aktuální informace o dění v ČCE takřka denně.

Bohoslužby od 17. května

Od 17. května budou bohoslužby v Chomutově již jen v běžném čase od 10:00, bez nutnosti se přihlašovat předem.

(V Klášterci nad Ohří budou od 13:30 po vzájemné dohodě, jako dříve.)

Běžný program již obnoven. (Viz http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/ )

Ohledně podrobností můžete kontaktovat Filipa Němečka.

Kdyby někdo i nadále upřednostňoval přenos přes internet, lze se domlouvat individuálně.

Obnovování bohoslužebného provozu

Od neděle 3. 5. budeme obnovovat bohoslužebný provoz za dodržení příslušných nařízení (účast do 15 lidí, v rouškách, s rozestupy 2 metry – nejde-li o členy jedné domácnosti, s využitím dezinfekce).

Vyhlašujeme proto 2 časy bohoslužeb: Od 10:00 a od 18:00.

(V Klášterci nad Ohří budeme počítat s bohoslužbami v běžném čase od 13:30 v týdnech po vzájemné domluvě.)

Zájemci nechť se hlásí na sborovém telefonu nebo e-mailu a rezervují si účast v jednom z daných časů předem.