První čtení: Ž 71, 14-18

Základ kázání: L 2, 22-40

Setkání starého věku s novým. Setkání starších lidí s mladšími – i se samotným Ježíšem, který je zatím v plenkách. Předání štafety napříč generacemi. Střetnutí minulosti Božího lidu s jeho budoucností. Setkání prastarých dějin Izraele s rodícími se dějinami národů obracejících se ke Kristu. To všechno a určitě i leccos dalšího probleskovalo tehdy mezi Simeonem, Annou, Marií, Josefem, samotným novorozeným Ježíšem Kristem.

Zažíváme též, anebo zažijeme ještě nějaká podobně podivuhodná střetnutí? Prolnutí? Vzájemná obohacení mezi starým a novým – v prostoru Kristovy přítomnosti? Lze předat něco zvlášť cenného na prahu Nového roku? Může se překvapivě spojit něco přicházejícího z budoucnosti s něčím hodnotnýmminulosti –úžině přítomnosti přechodového období koronavirové krize? Předáváte si něco důležitého napříč generacemi v rodinách? Mohou se nečekaně a podivuhodně setkat lidé či celé skupiny lidí kolem vás? A jak bude pokračovat příběh Kristovy církve v následujících letech? Co ještě současné generace věřících z přicházející Kristovy budoucnosti přijmou? A jaký vklad třeba z naší českobratrské minulosti bude stát za odevzdání těm budoucím? Jaká slova? A jaké dotyky?

Je dobré, když lidé v průběhu přechodového období stanou v pravý čas na pravém místě. Je dobré, když nastane chvíle sjednocení mezi tím odcházejícím i přicházejícím, co si vzájemně ztělesňují. Setkání Simeona a prorokyně Anny s Marií, s Josefem, a hlavně s novorozeným Ježíšem bylo velmi dobré.

Josef a Marie šli tehdy s Ježíšem v náručí do chrámu, aby tam obětovali na znamení zasvěcení novorozeněte Hospodinu. Jednali pravověrně podle židovských tradic. Ale naštěstí nezůstalo jen u formálního náboženství. Důležitější bylo, že chrám se stal zvláštním prostředím setkání věřících s Kristem i mezi sebou navzájem. Marie s Josefem šli tehdy obětovat jenom dvě hrdličky nebo dvě holoubata, což znamenalo, že neměli ani na obětního beránka, a proto volili levnější dovolené řešení. I ve svých nedostatcích však zůstali otevřeni něčemu jinému než svým starostem.

O Simeonovi nevíme nic dalšího, než co píše Lukáš v této kapitole. Ani ten Simeon se tedy nemusel těšit významnějšímu postavení v tehdejší společnosti. A prorokyně Anna nejspíš vypadala jako někdo, kdo zůstal vyloženě vzadu. Kdo svůj život spíš prohrál. Sedm let provdaná, pak celé desítky let vdovou. Dá se odhadnout, že byla chudá a nezajištěná. A mohla by být i zahořklá a nešťastná.

Mohli by oba se Simeonem hořekovat, že staré staré dobré časy odešly a svět se nenávratně pokazil. Jejich duchovní síla a inspirace spočívá mimo jiné v tom, že takhle právě vůbec nehořekovali. Naopak. Sloužili už jen svým nadějeplným čekáním. Přestože taková Anna navenek neoslňovala žádnými výkonyZ pohledu těch, kdo jsou zaměřeni na výkon, žila až nepochopitelně pasivně. Možná, že ani Simeon nikoho neuhranul žádnou zvláštní prací. Avšak svým naladěním na Boží věci slouží oba – jakožto vynikající příjemci rozhlasu Božího slova. O Anně navíc čteme, že systematicky rozvíjela modlitební i postní život v chrámu. (A Bohu díky za všechny babičky, které se i v této době soustavněji modlí – též za nás a pro nás ostatní. Také takto se v církvi navzájem doplňujeme.)

Na první pohled sice Anna vypadá jen jako chudá vdova. Jako někdo z těch pár procent lidí, kteří by mohli třeba předčasně umřít na koronavirus bez výraznějšího povšimnutí. Ale z Ježíšova úhlu pohledu je ona určitě tou blahoslavenou chudou. A navíc i blahoslavenou chudou v duchu. Zůstává pokorná, svým způsobem až prázdná jako nádoba toužící po naplnění.

O Simeonovi ani nevíme, kolik mu bylo let. Podle církevní tradice jde o starce Simeona. Přímo z našeho biblického textu vyplývá přinejmenším tolik, že reálně vyhlížel smrt. Dost možná rekapituloval svůj život smrti tváří v tvář. Ale něco mu pořád scházelo. Nějaká třešnička na dortu. Boží tečka za lidským příběhem. Simeonův čas dosud neuzrál. I přes jeho spravedlnost a zbožnost zůstalo něco tak bolestně nenaplněného. Neukázal se doposud výhled na konec tunelu, k budoucnosti pro Boží lid ubezpečující a příznivé. Simeon dosud nespatřil zaslíbenou zemi na obzoru. Jeho vyhlídka víry však bohudíky otevřená zůstává: Simeon drží na paměti, jak mu bylo „Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše.“

Simeon ani Anna naštěstí nepodlehli zahořklosti, pocitům marnosti života či zkaženosti doby. A nepodlehli naštěstí ani pouhému nostalgickému stýskání po zašlých časech. I ve svých nedostatcích zůstali otevřeni novému, vzácnému setkání.

A tak se Josef, Marie, Anna i Simeon – i přes svou vlastní nezajištěnost, nenápadnost, křehkost – navěky stali soudržnými články dlouhého řetězu věřících pokračujícího napříč časem a prostorem. A jejich slova nám znějí i po všech těch letech živě, inspirativně a aktuálně.

Simeon konečně tváří v tvář Ježíšovi vidí celkový smysl, sjednocení a završení života. Přijímá Ježíše do náručí. Chválí Boha. A dochází pokoje. A jeho chvalozpěv, tak jak je tradičně zachycen, se dokonce stal klasickou, velmi rozšířenou církevní modlitbou. Někde se zpívá též po Večeři Páně. Simeonovo kantikum – Nunc domittis…: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“

A Simeon žehná a mluví přitom dál jako člověk opravdové hloubky a vnitřní celistvosti. Neříká jen sladká, líbivá slova. Neprojevuje se jen jako roztomilý dědeček, kterého bychom přijali spíš se shovívavým nadhledem. Naopak. Žehná jim, ale zároveň prorokuje až nečekaně syrově a drsně: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ – Tak upozorňuje Marii. Předává nesnadnou pravdu o životě. Ukazuje už na cestu kříže. A na zármutek matky přicházející o syna. Na těžké zápasy víry. Také vánoční čas se ocitá v tomto stínu. Anebo lépe řečeno v tomto zvláštním světle. I Simeonova nepopulární slova však zůstávají součástí vzájemného obohacení. Dokonce právě ona zůstávají spojena s tímto požehnáním. K lidsky i duchovně zralému setkání patří též otevřenost k přijetí náročných, někdy i bolestných skutečností. Ve světle Kristovy přítomnosti se však přijmout dají.

Po Simeonovi přichází Anna. Také ona se dočkala. Též ona dosvědčuje Ježíšův význam. I její existence najednou dostala ještě další rozměr: „v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.“

Vzájemné obohacení na prahu Ježíšovy budoucnosti se už začíná šířit jako epidemie.

Slovo poslání: 1J 1, 1-4