Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Zveme na velkopáteční ekumenickou bohoslužbu

sborový dopis před výročním sborovým shromážděním

Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

(2K 13, 11)

 

Milé sestry, milí bratři,

i tento sborový dopis začíná citátem z epištoly (tedy rovněž „sborového dopisu“) od apoštola Pavla. Všechny novozákonní epištoly jsou nabité inspirací pro život církevního společenství. (Přičemž některé jejich verše nesou takový přebytek významů, že dává větší smysl psát o nich celé knihy než pouhá zamyšlení ve sborových dopisech.) Ale i při nejzběžnějším čtení v nás mohou utkvět důležitá oslovení. Vidíme třeba, nakolik jde autorům epištol o to, že víra se plně realizuje až ve společenství. Víra není v první řadě má osobní věc. V Kristu patříme k sobě navzájem. A v církvi dostáváme zvláštní příležitost začínat žít v této vzájemnosti již nyní. Čím se ten nový život vyznačuje navenek? Apoštol Pavel nám klade na srdce následující:

– „žijte v radosti“ – ale jaké povahy má taková radost být? Povrchní rozjuchanost, která nechce vědět nic o utrpení druhých? Přibetonovaný úsměv na rtech? Povinnost nezpívat nic jiného než jednoduché chvály? Nic takového není potřeba. A přesto existuje (někdy o poznání skrytější, a proto i o poznání hlubší) radost – odolávající navzdory všemu, co člověka hrozí udolávat a zničit. Vzpomněl jsem si na dnes již okřídlený výrok Ivana Martina Jirouse – básníka, který byl za minulého režimu po léta vězněn; ten výrok zní: „Hlavně aby nezmizela radost.“ A tohle motto neztrácí na aktuálnosti ani pro nás dnes…

– „napravujte své nedostatky“ – také odvaha k sebereflexi patří k požehnanému životu víry i k dobře fungujícím vztahům. Člověk se nemusí tvářit, že jako věřící už žádné nedostatky nemá. A nemusí tím zoufaleji maskovat ty, které pořád má… Ale nemusí nad svými nedostatky ani jen mávnout rukou se slovy: „Stejně jsme všichni jenom hříšníci, tak co…“ Život víry je cesta otevřenosti k proměně. A jakými způsoby můžeme společně napravovat nedostatky sborového života? Inspiraci nám mohou poskytnout i bezprostředně následující apoštolova slova:

– „povzbuzujte se“ – právě k tomu se otevírá ve společenství prostor. Právě proto se můžeme navzájem potkávat. Ne proto, abychom se utvrzovali v dojmu, že my jsme ti lepší věřící (a vůbec lepší lidé) než ona sestra či onen bratr, ale proto abychom tím intenzivněji povzbuzovali a dodávali tím silnější naději, čím zjevněji schází – v duchu klasické modlitby: „Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším“… Taková láska skutečně sjednocuje, proto apoštol Pavel píše dokonce i:

„buďte jednomyslní“ – i přestože jednomyslnost může nabývat velmi odstrašujících podob… Vzpomeneme si na Babylonskou věž, na středověkou inkvizici i na totalitní režimy, které cenzurují jakýkoliv odlišný názor… K pravému životu víry však patří naslouchání jinému Bohu, který donekonečna rozšiřuje mé obzory, a ruku v ruce s tím prohlubuje i mou schopnost naslouchat jinému člověku v celé jeho odlišnosti. K pravému životu víry patří nekončící dobrodružství hledání jednoty v rozmanitosti…

Apoštol navíc napsal nejenom „buďte jednomyslní“, ale i „pokojní“ – i když nás znepokojují hromadící se krize posledních let, Kristovo společenství v nich může sloužit jako tím důležitější prostor pro nalézání stability a pokoje… A i když i ta naše zmíněná rozmanitost může vyvolávat někdy docela velký chaos a stres, Kristův Duch nás v ní tím usilovněji sjednocuje a stabilizuje.

– „a Bůh lásky a pokoje bude s vámi“ – končí apoštolovy apely zaslíbením. Bůh, který bude v tom všem s námi… Jak dosvědčovalo už proroctví spojené s Kristovým narozením: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. Bůh s námi – to je jedno z těch nejvlastnějších Božích jmen. A nejhlubší smysl našeho vzájemného spolubytí.

 

Zpráva o životě Farního sboru ČCE v Chomutově za rok 2023

Milé sestry, milí bratři,

opět se ohlížíme za sborovým děním v uplynulém roce a zároveň můžeme přemýšlet i o dalším směřování sborového života do budoucna.

V roce 2023 se našich bohoslužeb účastnilo průměrně 18 lidí. To znamená o jednoho člověka méně než v roce 2022, kdy se již sborový život vrátil do normálu po ukončení protiepidemických opatření. A také to znamená ještě méně než v posledních letech před covidem, kdy naše bohoslužby navštěvovalo v průměru přes 20 lidí. Svědčí úbytek účastníků o dočasné stagnaci, anebo o hlubší krizi sborového života? Ponecháváme tuto otázku otevřenou pro další úvahy, rozhovory a modlitby.

Nyní však budeme pokračovat v rekapitulaci. Pro přehled vyjmenujeme ty, kdo se v uplynulém roce vystřídali za naší kazatelnou: Vedle jáhna Filipa Němečka to byl nejčastěji náš administrátor Marian Šusták. Dále náš sbor navštívili Tomáš Jun (farář z Ústí nad Labem) a Pavla Vitoušková z Mostu. Karel Taschner z Církve bratrské u nás kázal v rámci Aliančního týdne modliteb. Farář Ondřej Kováč vedl bohoslužby s připomínkou Mezinárodního dne Romů. Jiří Šamšula (který se nově stal farářem v Třebenicích) zorganizoval s Filipem Němečkem společné dialogické bohoslužby. Některé bohoslužby vedl náš výpomocný kazatel Zdeněk Turek, který s Filipem Němečkem také spolupracoval na bohoslužbách rodinných. Čtené bohoslužby vedli Libuše Weissová a Blahoslav Provazník mladší. Po hudební stránce naše nedělní shromáždění obohatili trubači z partnerského sboru v Großrückerswalde, pěvecký sbor Hlahol (který se v našich prostorách schází ke zkouškám) a Komorní orchestr města Chomutova. Jedny z nedělních bohoslužeb proběhly jako česko-německé, protože jsme na nich uvítali členy saské Gustav-Adolf-Werk. Jedny z rodinných bohoslužeb byly spojeny s návštěvou seniora Tomáše Pavelky a seniorátní vizitací.

Mimo běžné nedělení proběhly také bohoslužby ekumenické v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v Kadani, ekumenické u nás na Velký pátek, bohoslužby pod širým nebem na Nanebevstoupení Páně, mimořádné nedělní bohoslužby odpolední s křty dětí, česko-německé bohoslužby v Malém Háji a naše obvyklé sváteční bohoslužby na Boží hod vánoční.

Na několika akcích jsme se podíleli díky iniciativě Wolframa Rohloffa, faráře ze Zöblitz. Jsme Wolframovi vděčni za jeho upřímný zájem o rozvoj přeshraničních kontaktů včetně jeho perfektní komunikace v češtině. Mimo zmíněných bohoslužeb v Malém Háji nás přizval k česko-německé pouti smíření, navštívil náš sbor se skupinkou saských farářů a dalších církevních pracovníků a také u nás inicioval biblickou hodinu s několika křesťany z Tanzánie.

Mimo česko-německé poutě s Wolframem Rohloffem byl Filip Němeček přizván jako jeden z řečníků na pouť česko-německého smíření organizovanou Josefem Märcem.

Pokud jde o život v kazatelské stanici, zde mimo zmíněných bohoslužeb v Kadani proběhly v roce 2023 pouze dvě biblické hodiny.

Biblických hodin v Chomutově se účastnilo průměrně 5 lidí. V první části roku jsme po vzájemné domluvě přerušili výklad knihy Zjevení Janovo a po zbytek roku jsme vykládali List Jakubův. Proběhlo také několik mimořádných letních výjezdních biblických s tématy na přání a jedna biblická spojená s rozjímáním nad životem a dílem Johanna Sebastiana Bacha. V rámci Aliančního týdne modliteb jsme se sešli také na ekumenickou biblickou v prostorách Církve bratrské.

Také děti se nadále scházely pravidelně jednou týdně. Celá aktivní skupina čítala v roce 2023 osm dětí mladšího i staršího školního věku. Jsme vděčni za jejich živé zapojení a dobrou skupinovou spolupráci. Je jen škoda, že ani v roce 2023 se nepodařilo obnovit setkání nedělní školy při bohoslužbách.

Jednou měsíčně pokračovalo setkávání Rozpravy o životě s vírou. V první části roku jsme vedli i nadále rozhovory nad krátkými výroky od Dietricha Bonhoeffera. Ve druhé části roku jsme se věnovali několika méně známým vyznáním víry. (Dodáváme, že obojí vděčně čerpáme z knihy modliteb a meditací Ty jsi se mnou.)

Příležitostně probíhaly také přípravy ke křtu, ke svatbě a jednou též k přijímání Večeře Páně v dětském věku. Pokřtěno u nás bylo pět dětí. Svatby proběhly tři. Z řad těch, které jsme byli zvyklí ve sboru vídat, jsme se v tomto roce bohužel museli rozloučit s Antonínou Matějkovou a se Zdeňkem Lhotským. Uspořádali jsme vzpomínkový večer následující několik měsíců po pohřbu jedné ze členek pěveckého sboru Hlahol. A konalo se u nás též dodatečné pohřební rozloučení a přidružená bohoslužba s prosbami o smíření týkající se manželů, kteří zemřeli již dříve.

Vyjmenuji pro úplnost ještě další příležitostné akce, které ve sboru proběhly a o nichž jsem se nezmínil již výše: Patřilo mezi ně seniorátní setkání mládeže na půdě našeho sboru. Také veškeré seniorátní akce mládeže můžeme i do budoucna doporučit. Ani setkání mládeže se u nás ve sboru bohužel dlouhodobě nekonají, jednotlivci tedy mohou využít alespoň pestřejší nabídku mimosborových setkání. Dále se konaly: přednáška Jiřího Šlajsny o křesťanství a manicheismu, promítání filmu, Noc kostelů, sborový výlet do Lužné u Rakovníka, literární festival. Na konci roku se konal tradiční Vánoční punč a v minimálním počtu účastníků jsme se setkali i na Silvestra. Nadále probíhala ekumenická modlitební setkání a ekumenická setkání duchovních u nás i v sídlech ostatních společenství. Jednou jsme se též v rámci ekumeny setkali s náměstkem primátora.

Jáhen Filip Němeček pokračoval v setkáních pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit a v kaplanské službě v chráněném bydlení Naděje v Kadani a v Klášterci nad Ohří. Na závěr roku tuto službu v Naději oficiálně ukončil, aby mohl od Nového roku nastoupit jako kaplan v Diakonii ČCE – středisku sociální pomoci v Mostě (i když i s vybranými klienty Naděje chce do budoucna udržet alespoň příležitostný kontakt).

Na oficiální úrovni z řad členů našeho sboru v církvi výrazněji působil ještě Zdeněk Turek; a to ve výboru vězeňské duchovenské péče a v celocírkevní Komisi pro rozhovor s komunitou LGBTQ+. A Silvia Kröhanová se Slavěnou Sedlákovou se nadále angažovaly v dozorčí radě Diakonie ČCE – střediska sociální pomoci v Mostě. Na neoficiální úrovni jsme vděčni mnohem většímu počtu z Vás za veškerou Vaši spoluúčast na životě sboru, která se projevuje třeba vzájemným setkáváním, návštěvami v domově pro seniory, návštěvami v nemocnici, péčí o sborové prostory, o administrativu, spoluúčastí na finančním zajištění sborového života, dary pro lidi v okruhu sboru, kteří se ocitli v nouzi atd. Neodmyslitelně jsme vděčni za všechny vaše modlitby.

Doufáme, že v roce 2024 můžeme očekávat radostnější skutečnosti nejen na poli sborového života, ale i na poli mezinárodního vývoje. Kdyby však šlo o unáhlená přání, nezbývá než vzpomenout sloku na motivy veršů již zmíněného Dietricha Bonhoeffera: „Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, / jež trpce přetékají přes kraje, / my přijmeme jej, nechceme se třásti, / vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.“

 

A přijměte ještě informace o aktuálním dění v našem sboru:

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

 • Ve čtvrtek 21. 3. od 16:00 přednáška Jiřího Šlajsny o gnosticismu

 • V neděli 24. 3. počínaje bohoslužbou od 10:00 – výroční sborové shromáždění

(Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu hlasovných členů. Na sborové nástěnce je vyvěšen navržený jednací pořad, výkaz hospodaření s rozpočtem a seznam hlasovných členů. Připomínky či námitky k seznamu hlasovných členů lze podávat staršovstvu, které je povinno se jimi zabývat do šesti dnů před termínem sborového shromáždění.)

 • Ve čtvrtek 28. 3. (bude upřesněno, zda od 16:00) Sederová večeře

 • Ne Velký pátek 29. 3. od 17:00 – ekumenická velkopáteční bohoslužba v Kostele svaté Kateřiny

 • V neděli 31. 3. bohoslužba na Boží hod Velikonoční.

Předběžně také upozorňujeme na to, že v nejbližších měsících nás čeká volba nového staršovstva, jehož šestileté funkční období začne v září 2024.

 

PRAVIDELNÝ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ PROGRAM:

 • Bohoslužby v neděli od 10:00 v Chomutově.

 • V pondělí od 9:00 do 11:00 úřední hodiny jáhna Filipa Němečka.

 • Ekumenická modlitební setkání zpravidla první pondělí v měsíci od 18:00 střídavě v sídlech různých denominací (viz aktuální program).

 • Ve středu od 13:00 duchovní setkání v Chomutově v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním (Husovo náměstí 38, vchod z druhé strany). Zájemci se mohou přihlásit.

 • Ve středu od 16:00 do 18:00 úřední hodiny jáhna Filipa Němečka.

 • Ve středu od 18:15 do 19:25 setkání dětí.

 • Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00.

 • Setkání Rozpravy o životě s vírou obvykle třetí pátek v měsíci od 18:00.

 • Biblická hodina či jiné shromáždění v Klášterci nad Ohří lze uspořádat po vzájemné domluvě.

 • V případě zájmu o společná setkání k modlitbám budeme rovněž vděčni, když zkontaktujete Filipa Němečka.  

 

Podrobný program můžete sledovat na nástěnce nebo na webu:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/

V případě potřeby můžete kontaktovat vedení sboru na chomutov@evangnet.cz nebo jáhna Filipa Němečka na fi.nemecek@gmail.com nebo na telefonním čísle 604238709.

Zveme na přednášku Jiřího Šlajsny o gnosticismu

Zveme na Vánoční punč

Zveme na literární festival

Nepřítomnost kazatele

Filip Němeček bude na dovolené ve dnech 3. 7. – 9. 7., 25. 7. – 7. 8. a 14. 8. – 20. 8.

V naléhavých případech bude zastupovat od 3. 7. do 9. 7. a od 25. 7. do 7. 8. Marian Šusták

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak )

a od 14. 8. do 20. 8. Tomáš Jun. ( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/1235-tomas_jun ).

Pozvánka na Noc kostelů

Pozvánka na přednášku Křesťanství a manicheismus

Pozvánka na velkopáteční ekumenickou bohoslužbu

Pozvánka na bohoslužbu 2. dubna