Oznámení sboru

Bohoslužba v neděli 30. 10. od 10:00 Kazatel: Filip Němeček

Nové obrázky
Hledat

Zveme na literární festival Kostelní vědomí v sobotu 15. října od 17:00

kostelni-vedomi-15-rijna-2016-cce-chomutov

Zveme na koncert Slávka Klecandra 7. října od 19:00

slavek-klecandr-7-rijna-2016-cce-chomutov

Nepřítomnost kazatele

Ve dnech 1. 9. – 30. 9. (vyjma víkendů 3. 9. – 4. 9. a 24. 9. – 25. 9.) nebude Filip Němeček přítomen z důvodů studijního volna a následné dovolené. V naléhavých případech zastupuje Marian Šusták.

(http://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak)

Ve zvláštních případech můžete Filipa Němečka kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Zájemci o duchovní setkávání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit mohou telefonicky či e-mailem kontaktovat Filipa Němečka v případě potřeby. Setkávání bude obnoveno v říjnu.

Zveme na přednášku 16. srpna od 16:00

Prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th. D. bude též od 14. 8. do 21. 8. hostujícím kazatelem v našem sboru. (Viz. podrobný program.)

16. 8. bude od 16:00 přednášet v Křesťanském centru pro rodinu Horizont na téma: Jak Bible utvářela dějiny lidstva.

Prof. Vokoun v Horizontu-page-001

Zveme na Noc kostelů 10. června od 18:00

Program je vyvěšen též na webu: 

http://www.nockostelu.cz/?pg=kost1629

Noc kostelů scan-2

Zveme na mimořádné sborové akce v květnu 2016

Bohoslužba na Nanebevstoupení Páně se bude konat místo biblické příští čtvrtek 5. 5. od 16:00 na zahradě u Jiřího Švancara (Husova 2885/5).

Pokud bude pršet, vymyslíme možná krizový plán. V takovém případě volejte předtím Filipovi Němečkovi.

 

Svatodušní bohoslužby 15. 5. budou rodinné – částečně přizpůsobené dětem.

 

Na sobotu 28. května je plánován sborový výlet – přednostně pro rodiny s dětmi. Vypravíme se na Stolovou horu Úhošť. Sejdeme se ve 13:30 na začátku stezky v Pokuticích. V případě zájmu poptávejte místa v autě.

Zveme na dětské loutkové divadlo 1. dubna od 17:00

Neposlušná kůzlátka

Zveme na velkopáteční bohoslužbu 25. března od 17:00

Velkopáteční bohoslužba 2016

Zveme na divadlo s diskuzí a rozjímáním v sobotu 12. března od 18:30

Plakát KÁBUL Chomutov

Předvelikonoční sborový dopis 2016

PŘEDVELIKONOČNÍ DOPIS

CHOMUTOVSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU

„A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.“ (Žd 13, 20-21)

Bůh pokoje – neúnavný Tvůrce harmonie i zde a dnes, v nás a mezi námi. Pokoj je základem naší skutečnosti; do něj se smíme vždy znovu vracet. I přestože se vyrovnáváme s chronickým neklidem, s prázdnotou, s bolestí, s temnými nocemi. Přestože Velikonoční neděli předešel Velký pátek. Jistě nás mohou napadat otázky: Proč musel Kristus tak hrozným způsobem zemřít? Co je to za způsob, jak někoho spasit? Co je to za spásu; od čeho, k čemu? A proč život zůstává tak složitý?

Pašijové události jsou nejzávažnějším znamením skutečnosti, že neomezená Láska se těžkostem nevyhýbá a neukrývá se do ústraní. Kristus se s námi setkává s nejzazší otevřeností. S důvěrou vpravdě Boží se vydává lidem do rukou. Nyní se opět rozhodujeme, jak jeho otevřenost a důvěru přijmeme dnes… Jak uvítáme Krista, když nás zastihuje i ve všedních setkáních, v lidech nám osobně vydaných na milost? Bůh sám již vyřkl definitivní slovo. Kristovým vzkříšením navěky otevřel budoucnost lásce, která je neomezeně platnější než smrt.

Občas si uvědomujeme, čeho všeho jsme schopni. Zůstáváme stále náchylní k tomu, posílat druhé i sami sebe na Golgotu. Leccos nás mrzí a chceme to změnit. Vzkříšený nám stále podává pomocné ruce. Orientuje nás svou pastýřskou holí. Posílá nám ty pravé lidi do cesty. Posiluje nás ve všem dobrém. Staví nás znovu na pevný základ. Působí v nás, co se jemu líbí: Vše nejlepší.

Nechť se i naše chomutovské společenství stává vzácným a krásným kaménkem v mozaice Boží věčné působnosti. Každý z nás je zde jedinečným a vzácným.

Jménem sboru Vás zdraví a vše dobré v následujících časech Vám přeje

Filip Němeček

Zpráva staršovstva o životě Farního sboru ČCE v Chomutově za rok 2015

Milé sestry, milí bratři,

další rok je za námi a my si chceme připomenout, co pro náš sbor znamenal. Jedním slovem lze vystihnout jako „pestrý“.

Větší část loňského roku se v našem sboru střídali různí kazatelé pod vedením administrátora Mariana Šustáka. V polovině září nastoupil nový kazatel, jáhen Filip Němeček.

Bohoslužby

Základem sborového života jsou nedělní bohoslužby, které se stále pravidelně konají v Chomutově i v kazatelské stanici v Klášterci nad Ohří. Bohoslužeb se zúčastnilo průměrně 21 lidí v Chomutově a 10 v Klášterci nad Ohří.

V průběhu roku nejčastěji kázal náš administrátor Marian Šusták, za což mu velmi děkujeme. Několikrát jsme zde uvítali R. Matušku, J. Šamšulu či P. Rumla. Dále zde kázali farářové a farářky: M. Šeráková, Z. Bárta, F. Ženatý, D. Knotek, V. Kalusová, J. Ruml, D. Ženatý, T. Jun, S. Kaczmarzyk i J. Bureš. Svou službu poskytli i ordinovaní presbyteři: Z.Turek, P. Pištora, L. Páleník. Na čtených bohoslužbách se podílela L. Weissová, B. Provazník a K. Kosinová. Všem zmíněným patří naše vděčnost. Svatou Večeři Páně se s pomocí navštívených povedlo vysluhovat v průměru jednou měsíčně.

V uplynulém roce i v období nepřítomnosti kazatele probíhala Nedělní škola, a to přibližně dvakrát měsíčně. Na její organizaci se podílely především Monika Švaříčková a Silvia Kröhanová. Zapojila se také Mladana Hezoučká. Nápomocná při organizaci dětských programů byla též Slavěna Sedláková.

Další informace o životě sboru

V průběhu celého roku se konaly biblické hodiny jednou týdně v Chomutově. Po nástupu Filipa Němečka byly obnoveny biblické hodiny v Klášterci nad Ohří, které mohou probíhat jednou za 14 dní.

Od podzimu probíhá náboženství pro děti jednou za 14 dní. Schází se zde několik dětí od šesti do dvanácti let. Před Vánoci jsme především nacvičovali dětskou vánoční divadelní hru.

Od podzimu se také opět schází pěvecký sbor Paškál, který doprovodil bohoslužby na Boží hod vánoční a nyní nacvičuje repertoár na velkopáteční bohoslužby.

Na půdě našeho sboru se nadále scházejí trubači Consonare. V roce 2015 doprovodili slavnostní instalaci Filipa Němečka a bohoslužby o první adventní neděli.

V únoru náš sbor poprvé navštívil kandidát na kazatele Filip Němeček, který byl zvolen 6. září 2015 na dobu pěti let. 15. října 2015 zde nastoupil jako jáhen. 25. října 2015 proběhla jeho slavnostní instalace za účasti většího množství hostů.

Dále ve sboru proběhly tyto zvláštní akce:

Ekumenická biblická hodina a ekumenické bohoslužby s Církví bratrskou v Aliančním týdnu modliteb.

3. května beseda s Pavlem Rumlem o vojenském kaplanství.

27. června beseda s br. Kaczmarczykovými Život v Etiopii.

5. prosince proběhl předvánoční koncert hudební skupiny Pranic.

10. prosince proběhla beseda s přednáškou o duševních onemocněních a spiritualitě. O daných tématech hovořili Filip Němeček, Jan Škrob a účastnice s vlastní zkušeností.

19. prosince proběhla tradiční akce Vánoční punč. Dětský soubor zde sehrál vánoční divadelní hru jménem Světlo. S organizací výrazně pomohli Mladana Hezoučká a Jaroslav Smrčina. Dále zde bylo možné shlédnout dětskou divadelní frašku Cirkus Abrafrk, již zahrál ochotnický soubor 35. května. (Sbor s ním opět navštívil i Jiří Šamšula; bývalý člen sboru, nyní vikář.)

24. prosince proběhla štědrovečerní Půlnoční bohoslužba.

Docházelo též ke změnám v obsazení nájemních bytů. Dvě nájemnice odešly, jedna se nastěhovala. Volný byt je rekonstruován. Doufáme, že brzy najdeme vhodného nájemníka.

Na adrese www.cce-chomutov.cz byly obnoveny webové stránky sboru, kde můžete sledovat aktualizovaný program, pozvánky i kázání.

Jáhen Filip Němeček se specializuje na pastorační práci s lidmi s duševním onemocněním. Proto může čas od času obohacovat sborový život tématicky zaměřenými akcemi, na nichž lze očekávat účast menšího počtu lidí, kteří takto strávený čas uvítají. V úvahu přichází také spolupráce kazatele s okolními institucemi zaměřenými na tuto problematiku. Mimoto chceme příležitostně konat i jiné aktivity, propojující život sboru s životem širší komunity a s aktuálními společenskými tématy.

Slovo na závěr

Jsme vděční za neutuchající přízeň členů i symptizantů sboru. Pomohla nám obstát i v nelehké době bez vlastního kazatele. Děkujeme administrátorovi i staršovstvu za příkladnou soudržnost. Dobrovolníkům děkujeme za čtení, hudební doprovod, vedení nedělní školy, přípravu pohoštění, úklid a kostelnické práce, vedení pokladny, přípravu webových stránek a vánoční hry i za jiné nepostrádatelné činnosti.

Z okruhů mimosborových vděčně připomínáme členy trubačů Consonare, pěveckého sboru Paškál i hosty odjinud.

Dále chceme vyjádřit vřelé poděkování všem přispěvatelům do sbírkek; nejrůznějších finančních, ale i potravinových pro Diakonii Most. A také všem pravidelným přispěvatelům saláru – bez nich by se náš sbor neobešel.

Nyní stojíme na prahu dalšího roku s novým kazatelem a veříme, že Bůh požehná nově započaté práci.

Na zprávě se společně podíleli: jáhen Filip Němeček, kurátorka Silvia Kröhanová, Danuše Pánková.

Schvaluje staršovstvo FS ČCE Chomutov.