Oznámení sboru

Nové obrázky
Hledat

Zveme na Vánoční punč

Zveme na literární festival

Nepřítomnost kazatele

Filip Němeček bude na dovolené ve dnech 3. 7. – 9. 7., 25. 7. – 7. 8. a 14. 8. – 20. 8.

V naléhavých případech bude zastupovat od 3. 7. do 9. 7. a od 25. 7. do 7. 8. Marian Šusták

( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/26-marian_sustak )

a od 14. 8. do 20. 8. Tomáš Jun. ( https://www.evangnet.cz/cce/kazatel/1235-tomas_jun ).

Pozvánka na Noc kostelů

Pozvánka na přednášku Křesťanství a manicheismus

Pozvánka na velkopáteční ekumenickou bohoslužbu

Pozvánka na bohoslužbu 2. dubna

Sborový dopis

Milé sestry a milí bratři,

biblickým heslem roku 2023 podle Hesel jednoty bratrské je část verše z knihy Gn 16, 13:

„Ty jsi Bůh, který mne vidí.“

(podle překladu Bible 21)

Podle jiných překladů lze Boží pojmenování na tomto nesnadno srozumitelném místě překládat také třeba jako: „Bůh vidění“ nebo „Bůh vševidoucí“.

Za pozornost stojí i různé překlady následující věty vyřčené z úst otrokyně Hagar (kterou nečekaně oslovil Boží posel na útěku v poušti) – cituji opět několik z českých variant:

Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí?“

Zda jsem zde po jeho uvidění mne také neuviděla?“

Dívala jsem se zde ještě za tím, kdo se na mne dívá?“

Vidíme, jak z těchto překladů vysvítá:

– že Boží vidění zdejších záležitostí může být jiné než naše…

– že působení živého Boha (který nás dobře vidí a dobře o nás ví) můžeme spatřit i na nečekaných místech a že se může objevit v centru naší pozornosti i v úplně nečekaných časech – právě i v těch, které nám připadají tak nepožehnané, právě i v těch, o něž jsme nestáli…

– že Boží vidění je dobré si připomínat… (A byla by škoda na něj zapomínat.)

– že Boží pohled může otevřít i naše oči… (Vybavíte si nějaký okamžik, kdy na vás někdo pohlédl tak, že Vám to proměnilo zbytek dne? Anebo zbytek života? Tak, že to změnilo také Váš pohled na sebe sama, na Vaše prožívání světa?)

 

Synodní rada vydala k citovanému heslu následující text:

Kdekdo touží po tom, aby byl vidět. Reklamní plochy jsou čím dál větší. Kandidáti na všemožné funkce prezentují své portréty. Na monitorech počítačů a na obrazovkách televizí nám co chvíli vyskakují nabídky a obrázky, které jsme si nevyžádali, ale ony si žádají naši pozornost. Na sociálních sítích se zápasí o zájem globální vesnice. Zasáhnout co nejvíce uživatelů. Nabídnout šokující výrazy, otřásající snímky. Církev také touží dostat se do médií, zaujmout. Máme pocit, že kdo se nezviditelní, jako by nebyl. Nebýt vidět znamená ztrátu, zapomnění, smrt.

Na koho se dívá Bůh? Co Boží pohled znamená pro toho, na koho hledí?
Slova, která jsou letošním biblickým heslem, říká žena ztracená na poušti. Těhotná Hagar na útěku před svou mocnou paní Sárou. Hagar otrokyně. Služka, náhradní matka. Ztrápená. Ponížená. Poslední z posledních. Ale právě ji Hospodin vidí! Právě k ní promlouvá. Ujišťuje ji, že se jí zastane. A Hagar Bohu uvěří, díky jeho pohledu se narovná, ožije.

Ježíš se podle svědectví evangelií dívá kolem sebe Božíma očima. Dobře vidí zvláště ty ztracené, zatracené, maličké, slabé, opomíjené, nepatrné. Vidí ty, kdo jsou pro běh světa neviditelní. Vytahuje je na světlo, zastává se jich, ujišťuje je o Boží přízni, a tím jim dává naději.

A svým učedníkům a posluchačům Ježíš vzkazuje: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40)

Ať letošní biblické heslo povzbudí přehlížené. Ať otevře naše oči pro nepatrné kolem nás. Ať naše ústa a srdce chválí Hospodina, našeho Boha, který vidí.

 

Dodávám ještě otázky:

Jak vidí Bůh naše životy v tomto časech a na tomto místě?

Jak vidí životy těch druhých, s nimiž se osobně potkáváme a jejichž cesty ty naše kříží?

Jak vidí náš sbor?

Jak vidí naše místa v něm?

 

Zpráva o životě Farního sboru ČCE v Chomutově za rok 2022

Milé sestry, milí bratři,

jsme vděčni za to, že po chaotickém pandemickém období mohl v roce 2022 sborový život probíhat již opět normálně. Vrátili jsme se z on-line prostoru k osobním setkáním.

Nedělních bohoslužeb se v roce 2022 zúčastnilo v průměru 19 lidí. Tento počet naznačuje stabilizaci stavu oproti roku 2021, kdy se zúčastnilo lidí průměrně 17, a zároveň toto číslo nedosahuje úrovně několika předešlých „předcovidových“ let, kdy byla průměrná účast přes 20 lidí týdně. Víme, že k tomuto početnímu kolísání vedla kombinace různých vlivů, a neodvažujeme se v tuto chvíli vyvozovat další odhady do budoucna. Doufáme ovšem v pokračující stabilizaci i v nové rozvíjení sborového života – s Boží pomocí.

Vedle jáhna Filipa Němečka u nás za kazatelnou v roce 2022 pravidelněji sloužil administrátor Marian Šusták. Dále se za ní vystřídali Zdeněk Turek (výpomocný kazatel z řad našeho sboru), synodní senior Pavel Pokorný (který navíc předal tzv. Medaili vděčnosti věrné člence Libuši Weissové), celocírkevní farář pro faráře Zvonimír Šorm, Jiří Šamšula a Petr Pazdera Payne. Čtené bohoslužby vedli Libuše Weissová, Blahoslav Provazník mladší a Karel Bořecký z mosteckého sboru.

Nedělní škola se konala bohužel pouze jednou. Dvakrát proběhly bohoslužby rodinné. Do budoucna tak zůstává naléhavěji otevřená otázka, jak opět lépe začlenit do bohoslužebného života děti.

Večeře Páně byla u nás vysluhována již s běžnou pravidelností. Novinkou se stala jen kombinace původního způsobu vysluhování z kalicha s možností volby skleniček pro ty, kdo cítí zábrany z epidemických důvodů.

Vyjmenujeme ještě mimořádný bohoslužby, které v roce 2022 proběhly: Na Velký pátek jsme se jako obvykle sešli v rámci ekumeny. V průběhu Velikonočního období jsme přijali také pozvání ke společnému shromáždění u Církve bratrské. Na Nanebevstoupení Páně se tradičně konala bohoslužba pod širým nebem. Na podzim jsme byli hosty na bohoslužbách partnerského německého sboru v Großrückerswalde. A spoluúčastnili jsme se i dvou jiných česko-německých bohoslužeb.

V kazatelské stanici v Klášterci nad Ohří se letos bohužel žádné shromáždění nekonalo. Setkali jsme se pouze na domácí biblické ve Vilémově. Mimoto v rámci kazatelské stanice pokračovala osobní pastorační setkání. Někteří její členové jsou však již zvyklí účastnit se bohoslužeb v Chomutově.

Biblické hodiny se i v roce 2022 konaly ve čtvrtek od 16:00. Zúčastnilo se průměrně 5 lidí. Dokončili jsme výklad Druhé knihy Samuelovy, s doplněním textů ze začátku První knihy Královské. Na konci roku jsme otevřeli knihu Zjevení Janovo.

Setkání dětí probíhala ve školním roce jednou týdně, s výpadky pouze příležitostnými. Den a čas se od září ustálil na úterý od 18:00. Příslušníků dětské skupiny, s nimiž jsme již víceméně počítali, bylo v roce 2022 sedm – mladšího i staršího školního věku. Nadále jsme se seznamovali se starozákonními příběhy. Vystřídali jsme různé formy katechetického programu – děti si oblíbily i natáčení krátkých historických filmů na dané téma. I letos nezbývá než zopakovat, že jakékoliv další zájemce vřele přivítáme.

Ve světě dospělých pokračovalo také měsíční setkání Rozpravy o životě s vírou, s průměrnou účastí 5 lidí. Program se odvíjel od přání zúčastněných. Na některých Rozpravách jsme společně rozjímali a diskutovali nad krátkými výroky od Dietricha Bonhoeffera. Podnětné bylo i promítání dokumentu Tomáše Etzlera Nebe.

Předkřestní příprava proběhla v roce 2022 jen jedna. Příprav ke svatbě několik.

Tradičně jsme také přijímali pozvání na ekumenická modlitební setkání, pořádaná jednou měsíčně napříč místními církevními společenstvími. A jáhen Filip Němeček se spoluúčastnil ekumenických setkání duchovních.

Mimoto se během roku uskutečnily následující akce: oslava Mezinárodního dne Romů zahrnující i náš duchovní program, dále Sederová večeře, promítání filmu, sborový výlet do Okounova, interkace s biblickými postavičkami na seniorátním setkání v Řehlovicích, divadlo kladenských evangelíků Tři mládenci v Nabově peci, česko-německá pouť smíření, literární festival, Vánoční punč. V důsledku úmrtí Mladany Hezoučké bohužel u nás ve sboru tentokrát nevzniklo zázemí dostatečné k nácviku vánoční divadelní hry. Budeme vděčni, když se v budoucnu objeví nová konstelace lidí schopných zkoušky zajistit.

Probíhající války na Ukrajině se týkala přednáška Jakuba Lva Houdka Útok na Ukrajinu a pravoslavná církev. Setkali jsme se na ní i s místním řeckokatolickým knězem. Do sborových sbírek na pomoc Ukrajině lidé přispívali s nadprůměrnou štědrostí. Výtěžek jedné z nich předali humanitární pracovník Jan Dus spolu s Filipem Němečkem osobně.

Pro přehled ještě zmiňujeme, že v našich sborových prostorách začal zkoušet pěvecký sbor Hlahol, který též doprovodil jedny z adventních bohoslužeb.

Jáhen Filip Němeček nadále organizoval pravidelná duchovní setkání pro lidi s duševním onemocněním v Klubu Esprit. Pokračovalo i jeho kaplanské působení v chráněném bydlení Naděje v Kadani a v Klášterci nad Ohří. Na intenzitě však ztratila spolupráce s nízkoprahovým centrem pro lidi bez domova. Pastoračních rozhovorů zde proběhlo jen několik.

Bratr Zdeněk Turek působí jako vězeňský kaplan. Některé sestry z našich řad se i v roce 2022 angažovaly v dozorčí radě střediska Diakonie v Mostě. A jsme vděčni i za všechny další služby, které jsou s vírou i se sborovým životem spjaty, ať už jsou to třeba pravidelné návštěvy v domově pro seniory, konkrétní podpora v nouzi potřebných lidí, vůbec péče o vzájemné vztahy, ale i péče o květiny nebo o adventní výzdobu, úklid a údržba sborových prostor, opravy vybavení, spoluúčast na financování sboru a mnohé další, z nichž některé zůstávají našim očím úplně skryty.

Nezbývá než dodat, že také v roce 2022 nás zarmoutilo několik úmrtí těch, které jsme byli zvyklí ve sboru potkávat: Vzpomněli jsme již presbyterku Mladanu Hezoučkou. A zemřeli také manželé Erhard a Lydie Lelkovi.

Pokřtěna byla Barbora Němečková.

Na závěr slova zapsaná v epištole Židům 12, 12-13, která snad mohou i k srdci našeho sboru živě promluvit: „‚Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘ a ‚vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.“ Ať se náš sborový život nadále uzdravuje a sílí v Kristu.

 

Dále přijměte informace o aktuálním dění v našem sboru:

 

SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ AKCE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ:

 • V neděli 12. 3. počínaje bohoslužbou od 10:00 – výroční sborové shromáždění

(Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv počtu hlasovných členů. Na sborové nástěnce je vyvěšen navržený jednací pořad, výkaz hospodaření s rozpočtem a seznam hlasovných členů. Připomínky či námitky k seznamu hlasovných členů lze podávat staršovstvu, které je povinno se jimi zabývat do šesti dnů před termínem sborového shromáždění.)

 • V neděli 19. 3. rodinná bohoslužba – přizpůsobená i pro děti.

 • Ne Velký pátek 7. 4. od 17:00 – ekumenická velkopáteční bohoslužba.

 • V neděli 9. 4. bohoslužba na Boží hod Velikonoční.

 • V neděli 16. 4. bohoslužba s trubači z partnerského sboru z Großrückerswalde

 •  

Předběžně jsou v plánu i jiné akce, okolo jejich organizace však ještě není vše upřesněno.

 

PRAVIDELNÝ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝ PROGRAM:

 • Bohoslužby v neděli od 10:00 v Chomutově.

 • V pondělí od 10:00 do 12:00 úřední hodiny jáhna Filipa Němečka.

 • Ekumenická modlitební setkání zpravidla první pondělí v měsíci od 18:00 střídavě v sídlech různých denominací (viz aktuální program).

 • V úterý od 18:00 setkání dětí.

 • Ve středu od 13:00 duchovní setkání v Chomutově v Klubu Esprit pro lidi s duševním onemocněním (Husovo náměstí 38, vchod z druhé strany). Zájemci se mohou přihlásit.

 • Ve středu od 17:00 do 19:00 úřední hodiny jáhna Filipa Němečka.

 • Biblická hodina ve čtvrtek od 16:00.

 • Seniorátní setkání mládeže obvykle druhý pátek v měsíci od 17:00 ve vybraném sboru Ústeckého seniorátu. (Všichni mladí konfirmačním věkem počínaje jsou srdečně zváni. Konkrétní informace o jednotlivých setkáních lze získat od Filipa Němečka, popřípadě přímo od Seniorátního odboru mládeže Ústeckého seniorátu.)

 • Setkání Rozpravy o životě s vírou obvykle třetí pátek v měsíci od 18:00.

 • Biblická hodina či jiné shromáždění v Klášterci nad Ohří lze uspořádat po vzájemné domluvě.

 • Sbor také usiluje o spoluúčast na setkáních seniorátní mládeže Ústeckého kraje. Zájemcům rádi poskytneme více informací.

 • V případě zájmu o společná setkání k modlitbám budeme rovněž vděčni, když zkontaktujete Filipa Němečka.

Podrobný program můžete sledovat na nástěnce nebo na webu:

http://www.cce-chomutov.cz/pravidelne-akce/podrobny-program/

 

V případě potřeby můžete kontaktovat vedení sboru na chomutov@evangnet.cz nebo jáhna Filipa Němečka na fi.nemecek@gmail.com nebo na telefonním čísle 604 238 709.

Prohlášení synodní rady k prezidentské volbě

Zveme na Vánoční punč